kulturní dům

Unikátně dochovaná stavba z přelomu 50. a 60. let ve své původní hmotě, kovovými okenními a dveřními výplněmi, břízolitovou fasádou i s důrazem na stylové ztvárnění interiérových prostor uměleckořemeslné úrovně jednotlivých detailů. Kulturní dům architektonicky koncipovaný s prvky bruselského stylu. Stavba byla koncipovaná jako součást vznikajícího sídliště pro dělnickou třídu pracujících především v rozrůstajících se obuvnických Závodech Gustava Klimenta n. p. v Třebíči-Borovině. Podélná orientovaná stavba ve směru východ-západ, kterou tvoří hlavní sál, protíná příčné křídlo západního průčelí s hlavním vstupem. V průčelním křídle jsou situovány vstupní vestibul, divadelní sál loutkového divadla, herny, kuřárny, administrativního zázemí, salónku, šatnového vestibulu aj. Severní podélná základní hmota sálu doplněna o další přilehlé prostory kavárny, kuchyně aj. Před průčelím se nachází na osu koncipovaná parková úprava v níž stávala nadživotní bronzová socha Gustava Klimenta. Stavbu projektoval tehdejší Státní projektový ústav pro výstavbu měst a vesnic v Českých Budějovicích, pobočka Jihlava, Mlýnská ulice 68. Zodpovědný projektant ing. Herzán, projektovou dokumentaci kreslila Volfová. Povolení stavby 31. 7. 1957 (č. j. 1163/57-Hn). Povolení k užívání stavby 18. 7. 1960. Později byl podél jižního průčelí přistavěn sklad židlí (ocelová konstrukce s pultovou střechou pro sklad židlí), kolaudace přístavby 17. 11. 1981. Rozhodnutí o změně využívání na prodejnu nábytku 26. 10. 2004.