Labská vodní elektrárna

Etapově stavěný soubor budov labské elektrárny tvoří spolu s mostem jednotný architektonický celek. Půdorysně má elektrárna tvar písmene L, příčné kratší křídlo přiléhá k jezu a podélné vytváří zastavěnou stranu Křižíkovy ulice v délce cca 161m. Jižní část tohoto křídla spolu s příčným křídlem tvoří čp. 233, severní část čp. 788. Budovy jsou převážně jednopatrové, střechy mansardové, mansardové valbové, sedlové a rovné. Přízemní části mají rovné střechy s pergolami. Dominantou elektrárny je nárožní věž s mansardovou střechou. Podélné křídlo do Křižíkovy ulice je hmotově členěno dvěma dvojicemi hal, které se pohledově uplatňují svými lomenými štíty s prosklenými půlkruhovými střechami v prvním patře. Křížové mansardové střechy hal jsou zakončeny čtvercovými nástavbami s lomenou stanovenou střechou. Stavba je zděná, stropy železobetonové, cihelné klenby do traverz a pasů, nové stropy hurdové i dřevěné. Při architektonickém řešení stavby bylo využito kontrastních barevných materiálů- bílé omítky a červeného režného zdiva. Fasády jsou členěny ještě v secesním duchu. Objekty jsou z větší části podsklepeny. Na nároží, kde bývala vodárna, jsou sklepy dvoupodlažní. Podlahy v suterénu převážně betonové, stropy železobetonové s viditelnými trámy a průvlaky nebo cihelné klenby do traverz. Okna ocelová jednoduchá. V příčném dvoutraktovém křídle je prostor turbín, akumulátorovna a sklepy. V podélném, převážně čtyřtraktovém křídle jsou sklepy a lávky s ovládacími kabely. Vstup do čp. 233 je z nároží zvýrazněného věží s hlavním schodištěm. Schodiště je dvouramenné smíšenočaré. Ústředním prostorem příčného křídla je strojovna s původními vodními turbínami firmy Kolben. Na strojovnu navazuje v podélném křídle halový prostor rozvodny s výškou přes dvě podlaží a velín. Tato část budovy je dvoutraktová. Další části podélného křídla jsou tří a čtyřtraktové a jsou zde umístěny rozvodny, ve dvorním traktu jsou umístěny transformátory. V příčném traktu za rozvodnou je boční vstup z Křižíkovy ulice, který vede k postrannímu schodišti do 1. patra. Vpravo od vchodu přízemní dílna se světlíkem. Stropy v přízemí převážně železobetonové s viditelnými trámy a průvlaky, podlahy z keramických dlaždic nebo betonové, okna ocelová jednoduchá nebo dvojitá. Navazující čp. 788 má vstup z Křižíkovy ulice na halové prostory garáží navazuje dvoutraktová část, kde jsou šatny, sociální zařízení a kanceláře okresního závodu VČE. Stropy železobetonové nebo hurdové. Okna jednoduchá a dvojitá do zalomeného ostění. Podlahy podle povahy místností keramické, betonové, vlýskové s podlahovou krytinou PVC. V 1. patře čp. 233 jsou z hlavního schodiště v nároží přístupné 3 byty 1+2, stropy dřevěné s rovným podhledem, podlahy keramické nebo vlýskové. Na nároží navazuje prostor rozvoden, který je ukončen příčným traktem s vedlejším schodištěm k bytu 1+1. Za přízemní částí budovy pokračuje 1. patro čp. 788. Původní halový prostor byl rozčleněn stropními konstrukcemi a příčkami na sklady a zasedací místnost. V navazujícím trojtraktu jsou kanceláře. Stropy železobetonové nebo hurdové. Dodatečně provedený strop v hale je dřevěný s rovným podhledem. Podlahy vlýskové, betonové nebo keramické, okna dvojitá nebo zdvojená do zalomeného ostění. Schodiště dvouramenné se žulovými stupni. Krovy nad halovými prostorami jsou tvořeny ocelovými příhradovými vazníky v kombinaci s dřevěnými vaznicemi a krokvemi. Krytina eternitové šablony nebo plech na bednění. Sedlová střecha u čp. 788 má krov dřevěný vaznicové soustavy, krytinu plechovou. Na půdách je cihelná dlažba. Rovné střechy mají krytinu živičnou, přístupné terasy nad přízemím betonovou dlažbu. Horní podlaží věže je přístupné dřevěným schodištěm, hodiny jsou umístěny na všech stranách věže, hodinový stroj je původní. Krov věže tvořen ocelovými vaznicemi a dřevěnými krokvemi, podlahy věžních podest jsou dřevěné. Hlavní jednopatrové průčelí s rovnou střechou je členěno nárožní věží na pravou ustupující a levou předstupující část, která svojí stavební čárou navazuje na zábradlí mostu. Vlevo jako technická součást jezu přízemní arkýř strojovny s balkonem a pergolou v 1. patře. Okna v přízemí jsou ocelová a vyjadřují tovární charakter objektu. V 1. patře okna tříkřídlová s horním větracím křídlem. Schodišťové okno ve věži půlkruhové se dvěma sloupky. Štít věže s mansardovou střechou má pod hodinami plastický znak Hradce Králové provedený v omítce. Fasáda členěna lesénami z režného zdiva, horizontálně členěna hlavní římsou, která obepíná celé průčelí. Rovná střecha nároží ukončena balustrádou. Plastickou výzdobu mají také střešní atiky a meziokenní pilíře. Na fasádě použito kombinace bílé omítky, režného zdiva a pískovce. Podélné křídlo do Křižíkovy ulice je příčnými přízemními trakty členěno na tři části: uprostřed je dvoupodlažní rozvodna s rovnou střechou, která má 24 okenních os, okna sdružená ve dvojicích, ocelová jednokřídlá. Svislé členění fasády lesénami z režného zdiva, horizontální členění hlavní římsou a průběžnou okenní římsou v 1. patře. Sokl z kamene, omítka ve dvou barevných odstínech. Po stranách rozvodny symetricky přízemní trakty s dvojicí sdružených oken. Nad přízemními trakty zděné zábradlí se sloupy a pergolou. Za příčnými trakty opět symetricky dvojice hal s charakteristickými mansardovými střechami, lomenými štíty a půlkruhovými skleněnými stěnami v 1. patře. Štítové stěny hal jsou osově symetrické. Dvoje sdružená okna v přízemí jsou ocelová a svým členěním odpovídá členění půlkruhové skleněné stěny v 1. patře. Sloupky této stěny přecházejí konzolovitě do půlsloupů v segmentovém štítu haly. Na nárožích hal dvojice pilastrů, horizontální převážení stavby na úrovni průběžné okenní římsy 1. patra. Krytina střechy eternitová v šedé barvě. Pravá ukončující část křídla je dvoupodlažní se sedlovou střechou, nárožní část má mansardovou valbovou střechu. Tato část křídla má 9 okenních os. Okna tří a šestitabulková se dvěma sloupky a horním poutcem. Vchodové dveře dvoukřídlové dřevěné. Boční fasáda do Rokycanovy ulice je symetrická, má dvě okenní osy. Okna v přízemí dvoukřídlová s horním větracím křídlem, v 1. patře šestikřídlová se dvěma sloupky a horním poutcem. Střecha mansardová valbová se střešním vikýřem na ose fasády. Hlavní římsa průběžná, okenní římsa i nadokenní římsy jsou stupňovitě členěny. Vpravo vjezd do dvora z nábřeží. Vjezdová vrata zvýrazněna pilíři s osvětlovacími tělesy, vrata a vstupní dveře do dvora kovová tepaná. Navazující oplocení s podezdívkou ve výši parapetu přízemí. Dvorní fasáda podélného křídla je analogicky členěna jako uliční fasáda. Rozvodna ve středu křídla má ustupující 1. patro s předsazenou terasou, po stranách symetricky přízemní trakty a dvojice hal se stejným členěním fasád jako do ulice. Pouze v přízemí jsou místo oken vjezdová vrata garáží nebo transformátorů. Pravá nárožní část elektrárny má v přízemí dvě eliptická okna ve stěně z režného zdiva, 1. patro je bez oken, fasáda rytmizována lesénami. Průběžná nadokenní římsa sleduje tvar eliptických oken. Dvorní fasáda hlavní budovy elektrárny s vodními turbínami je symetricky řešena. Má mansardovou valbovou střechu a tři okenní osy. V 1. patře je osově umístěn balkon. Okna v přízemí mají půlkruhové nadpraží. Okna jsou dvou a tříkřídlová. V přízemí ocelová průmyslová okna s členěnými křídly. V 1. patře okna dvoukřídlová s horním větracím křídlem. Rizalit střední části průčelí probíhá nad hlavní římsou a je v něm lodžie přístupná z podkroví. Fasáda směrem k jezu je jednopatrová, hlavní budova má dvě okenní osy, kancelářský trakt s plochou střechou jednu okenní osu. Před něj předstupuje přízemní arkýř s balkonem a pergolou v 1. patře. Nárožní věž v pozadí se uplatňuje boční fasádou. Pod mansardovou střechou s vikýřem jsou hodiny s ciferníkem z plastické omítky. Navazující most má tři pole- dvě na rozpětí 18m, ve kterých je zabudován segmentový jez a třetí na rozpětí 15m, ke kterému je připojeno křídlo elektrárny s vodními turbínami. Na mostních pilířích jsou umístěny kiosky s technickým zařízením na ovládání jezu a sloupky s veřejným osvětlením. Šířka mostu 5m, délka 57m. Konstrukce mostu železobetonová. Zábradlí betonové s tepanými železnými výplněmi. Kiosek nad středním pilířem má střechu mansardovou, tvarem odpovídající věžní střeše, kiosek na pravém břehu střechu plochou s nárožní pergolou. V sousedství jezu na pravém břehu byl postaven v letech 1974-75 podle návrhu dr. J. Rejchla přízemní objekt s rovnou střechou, tvarově přizpůsobenou nábřežnímu kiosku. Slouží Povodí Labe jako dílny, sklad a kancelář.