Lannův palác

Rohový dvoupatrový dům s fasádami řešenými v obloukovém stylu s neogotickými detaily. Parter nese řada pilastrů na rozích profilovaných, které byly původně proskleny. Nad ním je vsunuto snížené podlaží s širokými půlruhově ukončenými okny. Horní dvě patra, původně obytná, jsou osvětlována půlkruhově ukončenými okny, která rámují ve 2. p. neogotické šambrány. Pravoúhle zalamovaný štít s rozvilinami, nesený konsolkami a ornamentální parapety, jsou velmi blízké řešení, které uplatnil I.V. Ullmann při přestavbě zámku v Bezděkově po r. 1855. Průčelí zakončuje masivní římsa s obloučkovým vlysem, v jehož polích jsou vložena malá okénka osvětlující půdu. Kromě žerdí s iniciálami A[dalberta] L[anny] připomínají stavební podnikání stavebníka na fasádě ještě štíty oken ve střední ose obou průčelí, kde jsou umístěna zkřížená kladívka. segmentově zaklenutými místnostmi. Z pův. inventáře, k němuž navrhl v l. 1879-82 arch. Josef Schulz soubor 18 kolorovaných kreseb, se zřejmě nic nezachovalo. Pozdější necitlivé úpravy uškodily i exteriéru, zejm. zřízení podloubí (1958) a plán. přístup do stanice metra (1992).