lázně, zvané Kamenné

Lázně, zvané Kamenné jsou velkým zděným objektem uzavřeného půdorysu s poměrně složitou hmotovou skladbou. Zasazené jsou do terénu. Severovýchodní křídlo je dvoupatrové, na obou stranách jsou k němu přiložená jednopatrová boční křídla a v jihozápadní části se nachází dvoupatrová část budovy na půdorysu tvaru písmene U, jejíž kratší křídla jsou plynule napojena na boční severozápadní a jihovýchodní křídlo. Nejreprezentativnější je severovýchodní průčelí, tvořené fasádou severovýchodního křídla, doplněnou po stranách severovýchodními stěnami bočních patrových křídel. Před průčelím se nachází přístupová část, sahající přes celou šíři severovýchodního křídla. Tvoří ji dvě ramena rampy a schodiště mezi nimi. Z nich lze vstoupit na terasu s balustrovým zábradlím. Jeho části vymezují hranolové sloupky, na jejichž stěnách jsou vystouplá pole s hrubým povrchem. Kuželky mají netypický obdélný tvar, na přední straně se zvýrazněnou patkou a hlavicí a s kanelací na ploše mezi nimi. Na nárožních sloupcích jsou umístěné čtyřstěnné, směrem vzhůru se zužující kovové kandelábry. Jejich stěny jsou až na plnou sponu v dolní čtvrtině provedeny mřížovým způsobem, kde jsou svislé pruty uprostřed doplněné oválnými motivy nad sebou. Polygonální lucernu nese držák, opatřený festony. Pod terasou se nachází suterénní prostory. Severovýchodní průčelí severovýchodního křídla má střední tři osy umístěné v oválném rizalitu. Ve střední ose se nachází vstup, umístěný v nice. Jsou to dvoukřídlé, převážně prosklené dřevěné dveře, nahoře zakončené do stlačeného oblouku. Dole jsou plné, s na šířku orientovanou obdélnou výplní s dovnitř vykrojenými rohy. Zasklenou část člení síť příčlí (čtyři vodorovné a dvě svislé), nahoře je zasklení vyvýšené do oblého tvaru, lemovaného nahoře římsou - boky této horní části jsou konkávně projmuté. Spoj křídel kryje profilovaný sloupek se zdobnou horní částí. Kolem dveřního otvoru je profilovaná šambrána. Ve vrcholu oblouku je prázdná kartuše s vykrajovanými boky, nahoře a dole se stlačenou volutou a na obou stranách s festonem. Vstupní osa je vpředu lemována na každé straně dvojicí sloupů, jejichž hlavice zdobí stylizovaná propletená stuha s volnými dolními konci, po obou stranách doplněná stlačenou volutou. Stejnou výzdobu mají i hlavice pilastrů na stěně za sloupy a uvnitř vstupní niky. Sloupy s pilastry nesou balkón v prvním patře. Po obou stranách vstupní osy se nachází půlkruhově zakončené okno. Je dvoukřídlé, s poutcem oddělenou dvoudílnou horní částí. Křídla člení jedna svislá a tři vodorovné příčle, hořejšek pak jedna svislá a jedna vodorovná. Nad oknem je štukový sdružený hlavní klenák, sahající až k mezipatrové římse, pod oknem je profilovaná parapetní římsa a vystupující dvojité obdélné parapetní pole. Stěnu kolem okenní osy člení pásová bosáž, nad obloukem s naznačenými klenáky. Úroveň prvního patra odděluje profilovaná římsa, přecházející plynule i na dolní část balkónu. Ten se nachází před střední osou prvního patra, jeho obdélný půdorys je ve středu přední strany oválně rozšířený. Po stranách ho vymezují sdružené hranolové sloupky, provedené na způsob soklu. Nad dolním podstavcem, odděleným dvěma zaoblenými římsami nad sebou, je hlavní část, dole rozšířená a zdobená polem s vegetabilním střapcem. Nahoře se nachází bohatě profilovaná přesahující římsa. Na obou sloupcích je umístěná kamenná váza s širokou dolní částí, štíhlejší nízkou nohou a polygonálním mísovitým hořejškem, zdobeným ve středu přední strany palmetou a po stranách velkými uchy. Zábradlí balkónu tvoří mříž se symetrickým ornamentem se stáčenými motivy a stylizovanou palmetou či lasturou uprostřed. Jednotlivé osy rizalitu odděluje kanelovaný pilastr, probíhající v prvním i druhém patře - až pod hlavní římsu. Stejný pilastr je i u obou nároží rizalitu. Kanelury jsou v horní části vyplněné štukovým dekorem, pod římsovou hlavicí je na pilastru obdélná, na šířku orientovaná kartuše se zvlněnými okraji a zvýrazněnými horními rohy. Ve středu horního okraje je stáčený motiv, dole je okraj ohrnutý dovnitř kartuše. Ve střední ose prvního patra rizalitu jsou situovány dveře na balkón. Jsou dvoukřídlé, převážně prosklené, s dvoudílnou horní částí, ukončenou do půlkruhu, oddělenou poutcem. Každé křídlo je rozdělené jednou svislou a třemi vodorovnými příčlemi, spodní část je plná. Horní úsek člení na každé straně jedna svislá a jedna vodorovná příčle. Dveřní otvor má bohaté orámování. Po obou stranách je pilastr, v horní části opatřený stylizovanou volutou, jejíž horní část má listový dekor a pod níž je plastický dvoustupňový střapec z tulipánovitých květů. Pilastry nesou rozeklaný fronton se zvlněnými boky. Uvnitř je na stěně velká štuková kartuše se zvlněnými okraji, nahoře a dole uprostřed ohrnutými, doplněná po obou stranách reliéfem rohu hojnosti s plody a listy, sledujícího zakřivení kartuše. Uprostřed kartuše je reliéf hlavy sv. Jana Křitele, ležící na míse (znak města Teplic). Hlava s dlouhými vlnitými vlasy a kudrnatým plnovousem je zobrazená z profilu, brada směřuje doprava. V ose rizalitu vpravo a vlevo od dveří na balkón je okno ve špaletě, jehož tvar a členění jsou stejné jako u dveří (bez plné dolní části). Kolem oken jsou stejné pilastry jako ve střední ose, avšak fronton je nepřerušený, uprostřed půlkruhového tvaru. Také zde je pod ním štuková kartuše, její provedení je však odlišné. Má oválný, na šířku orientovaný tvar, její široký lem se ve středu jednotlivých stran stáčí do stlačených volut. Voluty jsou nahoře a dole doplněné o rostlinný motiv. Od boků kartuše vede rouška – nejprve splývá do mísovitého záhybu, za kruhovým kolíkem pak směrem dolů. Pod oknem je parapetní římsa a ještě níže vystouplé parapetní pole. Jeho obdélný tvar je na dolní straně zvlněný, uprostřed se okraj stáčí do volut. Pod rovnými částmi spodku pole jsou vždy tři kapky. V druhém patře středního rizalitu jsou v každé ose dvě úzká okna vedle sebe, umístěná ve špaletě. Jejich dolní část je nedělená, horní část rozdělují tři svislé příčle. Na bocích a po stranách lemuje okenní otvory úzká profilovaná šambrána. Na stěně mezi dvojicí oken je štuková výzdoba - stylizovaná mušle, směřující dolů a pod ní střapec ze tří stejně velkých tulipánovitých květů, rovněž orientovaných dolů. Stěnu rizalitu zakončuje profilovaná římsa, dole nad postranními osami opatřená zubořezem a nad střední osou výrazně ustupující. Nad hlavní římsou se zvedá široký štít s dvakrát zvlněnými boky a zaoblenou horní částí. Jeho okraj lemuje plastická páska, nahoře dvojitá, dole po stranách stočená do stlačené voluty. Ve štítu je velká, na šířku orientovaná kartuše se zvlněnými okraji, na několika místech ohrnutými. Nahoře uprostřed je maskaron ženské hlavy s účesem ze silných pramenů, z něhož po obou stranách splývá rouška s uzlem pod bradou. Žena má pootevřená ústa, hledí směrem dolů. Na protější straně vybíhá kartuše do stylizované mušle, která zasahuje do hlavní římsy. Ze středu horní části vede na obě strany feston, propletený okrajem kartuše a pokračující na stěnu štítu, kde je přidržován kolíkem. V kartuši je dnes nápis „Kamenné / lázně“. Horní část štítu kryjí tašky bobrovky. V úrovni druhého patra je viditelná severozápadní a jihovýchodní stěna severovýchodního křídla, opatřená stejným pilastrem jako na severovýchodní straně. Po obou stranách středního rizalitu jsou dvouosé části, provedené shodně. Mezi osami a u nároží se nachází sdružený pilastr, probíhající úrovní přízemí a prvního patra. V horní části je zdobený štukovým reliéfem. Jde o oválnou, na výšku orientovanou vystupující kartuši, v níž je reliéf „stojícího“ zvlněného hada – na krajním pilastru je situován stranově opačně než na pilastru mezi osami, takže oba hadi hledí na sebe. Kartuši lemuje plastický dekor stylizované vrubovité stuhy, splývající po stranách a doplněnou dalšími dvěma částmi pod kartuší. V obou osách přízemí jsou velká okna, rozdělená na širší střední část a dvě užší boční. Horní půlkruhový oblouk odděluje poutec. Po stranách a nahoře má okenní otvor profilovanou šambránu. Vně šambrány je na obou stranách lizéna se zvýrazněnou horní částí, která podpírá balkón v prvním patře. Okno má velký sdružený hlavní klenák, sahající až k balkónu, vpravo a vlevo od něj je na stěně štukový feston. V prvním patře jsou převážně prosklené dvoukřídlé dveře s dvoudílnou horní částí, oddělenou poutcem a členěnou svisle na 3 a 3 pole. Dveře vedou na obdélnou lodžii s mřížovým zábradlím – tvoří ho stáčené a srdčité motivy, na okrajích je „sloupek“, jehož vertikální linie doplňují opět stáčené části. Prostor lodžie je na přední straně vymezen otvorem, který je nahoře zakončen do tvaru stlačeného oblouku. Oblouk má štukový hlavní klenák s hrubým povrchem, doplněný po stranách stlačenou volutou. Druhé patro odděluje profilovaná římsa, zalamující se nad pilastry. V celé šíři dvou os se zde nachází balkón se zděným zábradlím. U nároží a mezi osami je hranolový sloupek s obdélným polem se zvýrazněnými dolními rohy a hrubým povrchem. Mezi sloupky jsou dvě pole s devíti oválnými, na výšku orientovanými otvory, lemovanými profilovanou šambránou. Zábradlí završuje profilovaná římsa, zalamující se nad sloupky. V obou osách jsou stejné dveře na balkón jako v prvním patře, kolem otvoru je široká šambrána s drobnýma ušima s kapkou. Mezi osami a u nároží je lizéna, která má uvnitř vpadlou obdélnou část, nahoře se štukovým reliéfem střapce ze čtyř stejně velkých stylizovaných tulipánovitých květů. V horní části lizény jsou ještě dvě dlouhé štukové volutovité konzoly, dole s jedním stejným květem, jako jsou ve střapci. Stěnu zakončuje dvoustupňová profilovaná hlavní římsa. Součástí severovýchodního průčelí jsou také jednoosé dvoupatrové úseky z bočních křídel, napojené na severovýchodní křídlo. Jejich provedení je obdobné, oproti severovýchodnímu křídlu však ustupují. Ve všech osách jsou okna. Suterén člení pásová bosáž - v levé ose díky terénu celou výši suterénu, v pravé ose jen zhruba do poloviny výšky okna, dole je stěna hladká. Pro terénní rozdíl je suterénní okno v levé ose nižší, než v pravé. Obě jsou obdélná, umístěná ve špaletě, nahoře a po stranách lemovaná profilovanou šambránou (v pravé ose sahá jen k hladké části stěny). Nad okny se pásová bosáž zalamuje do naznačených klenáků, hlavní klenák je proveden plasticky, s hrubým povrchem. Stěnu přízemí a prvního patra člení průběžná lizéna u styku se severovýchodním křídlem a lizénový rám u nároží. Na horní části svislých lizén je volutovitá kanelovaná konzola, zdobená dvoudílným střapcem a dole s třemi kapkami. V horní části lizénového rámu je mezi konzolami kartuše s oválným, na výšku orientovaným vnitřkem a zdobenými okraji. Nahoře se vyvyšuje do lastury, dole je prodloužená střapcem ze tří stejných velkých tulipánovitých květů. Od hořejšku kartuše vede ke konzolám feston. V přízemí je obdobné okno jako v severovýchodním křídle. Šambrána je o něco užší, hlavní klenák není sdružený, avšak vedou od něj stejné festony. Pod oknem je parapetní římsa a pod ní plastické obdélné parapetní pole s oble vystupující dolní částí. Po stranách pole je střapec ze tří stylizovaných zvonovitých květů pod sebou. Plocha stěny kolem okna vystupuje, až na podokenní část (kromě plastické výzdoby). Dvě velké konzoly, zdobené na přední straně vegetabilními motivy, podpírají balkón v prvním patře. Jeho obdélný tvar je vpředu uprostřed oble rozšířený, mřížové zábradlí je obdobné jako u středního rizalitu. Také dveře na balkón jsou podobného provedení, lemuje je šambrána s ušima s kapkou. Stěnu zakončuje profilovaná hlavní římsa. Jihovýchodní průčelí tvoří (zprava) patrové jihovýchodní křídlo a dvoupatrová jihozápadní budova. Všechny části mají i suterén. Jihovýchodní křídlo je v úseku os první až páté zleva oproti zbytku ustoupené. Základní členění všech tří částí fasády je obdobné, liší se v detailech. Úroveň suterénu člení pásová bosáž, všechna jeho okna zabezpečuje jednoduchá mříž. V pravé části průčelí se nachází oválný trojosý rizalit, v úrovni přízemí a prvního patra lemovaný stejnými lizénovými rámy s výzdobou, jako jsou na severovýchodní straně křídla. V suterénu jsou tři jednokřídlá okna ve špaletě, členěná dvěma svislými a dvěma vodorovnými příčlemi. Zabezpečená jsou jednoduchou mříží. Úroveň prvního patra rozdělují tři ploché slepé arkády. V jejich horní části jsou umístěná oválná, na výšku orientovaná menší okna ve špaletě, se sluncovitým dělením. Horní polovinu otvoru lemuje štukový pás, tvořený stylizovanými tulipánovitými květy. Ze stejných květů je sestaven také feston, umístěný pod okny. V dolní části arkády, nahoře vymezené profilovanou římsou, je vystouplé obdélné, na šířku orientované pole. První patro odděluje profilovaná římsa. Jeho tři okna, rovněž ve špaletě, jsou obdélná jednokřídlá, rozdělená dvěma vodorovnými a dvěma svislými příčlemi. V poutcem oddělené horní části okna jsou tři svislé příčle. Pod okny je parapetní římsa a vystouplé obdélné pole, dole uprostřed rovně vykrojené. Mezi okny a u okrajů rizalitu je na stěně střapec z pěti stylizovaných rostlinných motivů. Nad profilovanou hlavní římsou kryje rizalit dvoustupňová plechová střecha. Stěna nad rizalitem je vyvýšená do oblouku. Vlevo od rizalitu je trojosý úsek křídla. Suterénní pásová bosáž se nad okny zalamuje do naznačených klenáků. Sdružený hlavní klenák je provedený plasticky, jeho střed má hrubý povrch. Dvoukřídlá okna mají poutcem oddělenou horní část, stejně jako v celém suterénu sahají až k terénu. Mezi osami a u levého nároží se na stěně nachází pilastr, probíhající v úrovni přízemí a prvního patra. Na jeho hořejšku je štuková výzdoba, tvořená dvěma volutovitými konzolami vedle sebe a střapcem mezi nimi. Na přední straně zdobí kanelovanou konzoli střapec ze dvou tulipánovitých květů (dolní je menší), pod konzolami, spojenými plochým pásem, jsou vždy tři kapky. Střapec tvoří tři stejně velké stylizované tulipánovité květy (odlišného provedení od přední strany konzol). V přízemí člení plochu stěny kolem oken pásová bosáž, nad horními půlkruhovými oblouky se zalamující do klenáků. Vystupující hlavní klenák má hrubý povrch. Okna, umístěná ve špaletě, jsou rozdělená dvěma silnými příčlemi a poutcem do dvojitého kříže. Vzniklá pole dolní části jsou členěna dvěma vodorovnými příčlemi, širší střední úsek pak ještě jednou svislou, část nad poutcem jednou vodorovnou příčlí a střední úsek opět i příčlí svislou. Pod okny je široký parapet s římsou a pod ním vystouplé obdélné pole, dole uprostřed rovně vykrojené. Delší postranní části pole mají dole vždy pět kapek. V prvním patře jsou ve všech osách stejné dveře v šambránách jako na severovýchodní straně a rovněž stejné balkóny, včetně konzol. Stěnu zakončuje profilovaná hlavní římsa. Na úzké jihozápadní stěně této části křídla je stejná pásová bosáž a pilastr jako na jihovýchodě. Ustupující pětiosý úsek jihovýchodního křídla má základní členění stejné, budou tak uvedeny pouze rozdíly. V osách první a druhé zleva této části nejsou okna, ale dveře, k nimž vede z chodníku přístup přiloženým schodištěm. Rozdíl je také v zábradlí balkónů v prvním patře, kde je střední část mřížového zábradlí podstatně jednodušší – svislé pruty nahoře doplňují na šířku orientované ovály a uprostřed jednoduchý motiv ze zploštělých tvarů. Odlišná je i štuková výzdoba v horní části lizénových rámů. Je zde obdélná kartuše, která má uvnitř oválný, na výšku orientovaný medailón. V medailónu je reliéf „stojícího“ zvlněného hada s otevřenou tlamou, z níž vyčnívá jazyk. Hlava směřuje doprava. Lem kartuše je bohatě zdobený – nahoře a dole se stáčí do stlačených volut, po stranách je stylizovaná pochodeň a dole střapec ze dvou tulipánovitých květů (dolní je menší). Fasáda vrcholí profilovanou hlavní římsou. Vlevo se na tuto část křídla napojuje jihozápadní budova. Viditelná část severovýchodní stěny je opatřena pásovou bosáží, která se uplatňuje i na čtyřosé jihovýchodní stěně. Úroveň suterénu a přízemí člení mělké slepé arkády, v nichž jsou umístěna okna. Plocha arkád je až na dolní sokl opatřena pásovou bosáží. V suterénu jsou okna díky klesajícímu terénu o něco větší. Jsou dvěma širokými svislými příčlemi a poutcem rozdělená do dvojitého kříže (poutec je v polovině výšky). Boční úseky člení jedna vodorovná příčle, střední má navíc i příčli svislou. Nad oknem je sdružený hlavní klenák, jehož střed má hrubý povrch, plocha stěny kolem okna je hladká. Okna v přízemí jsou stejná jako u vedlejšího úseku jihovýchodního křídla, včetně hlavního klenáku a parapetního pole. První patro odděluje římsa. V úrovni prvního a druhého patra se střídají úseky s pásovou bosáží a hladké části. Bosované jsou lizény, umístěné u nároží a mezi osami a probíhající přes obě patra a rovněž úzká část stěny po jejich stranách. V horní části lizén je štuková výzdoba – obdélné pole, jehož postranní části jsou kanelované a mezi nimi dole je stylizovaný tulipánovitý květ. Takové dva květy tvoří i střapec, visící uprostřed pod polem. V krajních osách a střední ose prvního patra jsou stejná okna, umístěná ve špaletě – dvoukřídlá, s nedělenými křídly a s poutcem oddělenou horní dvoudílnou část, která je členěna vždy jednou svislou příčlí. Nahoře a po stranách lemuje okno prostá šambrána, pod oknem je profilovaná parapetní římsa a parapetní pole. To je vymezené dvěma pilastry s vypouklou hlavicí. Uprostřed je vystouplé obdélné pole, s oble rozšířenou dolní částí, po stranách je střapec ze tří stejně velkých stylizovaných tulipánovitých květů. V ose druhé a čtvrté zleva jsou dveře na balkón, stejné jako u jihovýchodního křídla. Balkón má šíři středních tří os, jeho obdélný půdorys je před každou osou oble rozšířen. Jednoduché mřížové zábradlí je stejné jako u balkónu jihovýchodního křídla, až na partie mezi osami a u nároží, které tvoří stáčené motivy. Konzoly, na kterých balkón spočívá, jsou rovněž stejné, avšak zdvojené (celkem čtyři páry). V druhém patře je stejné rozmístění otvorů, takže nad okny jsou okna a nad dveřmi opět dveře – vše stejné jako v prvním patře. Rozdílné je orámování otvorů. Kolem oken je nahoře a po stranách šambrána s ušima s kapkou, dole parapetní římsa. Pod ní je parapetní pole. Po stranách ho ohraničují pilastry s volutovitou hlavicí, na přední straně s kanelací, zdobené střapcem ze tří stejně velkých stylizovaných tulipánovitých květů. V poli je vystouplá obdélná výplň, v jejímž středu je štuková, šířkově orientovaná rozeta. Také dveře mají šambránu s ušima s kapkou, balkóny jsou stejné, jako u jihovýchodní křídla – včetně konzol. Stěna vrcholí profilovanou hlavní římsou. Většina šíře jihozápadního průčelí dvoupatrové jihozápadní budovy se nachází v mírném rizalitu. Krajní části nad soklem člení pásová bosáž, v úrovni přízemí jsou tři úzká okna vedle sebe, umístěná ve špaletě. Jsou jednokřídlá, členěná jednou svislou a dvěma vodorovnými příčlemi. Nad širokým poutcem je horní část, rozdělená svislou příčlí na poloviny. Stěna mezi okny je bez bosáže. Dole má naznačený sokl, nahoře volutovitou konzoli, pod kterou je štukový reliéf s mušlí, z níž visí střapec ze tří stylizovaných tulipánovitých květů, směrem dolů se zmenšujících. Úroveň prvního a druhého patra je bez otvorů. U nároží je široká lizéna s pásovou bosáží, druhá – velmi úzká – je u styku s rizalitem. Většinu plochy stěny vyplňuje vystouplé obdélné pole, v horní části bohatě zdobené štukovým reliéfem. Je zde na šířku orientované oválné pole, lemované stuhou, stáčenou do volut – uprostřed horní a dolní strany stlačených. Ve středu horní části je mezi volutami hlavní klenák s hrubým povrchem. Pod dolním úsekem stuhy je ještě feston ze stylizovaných tulipánovitých květů. Rizalit vyplňuje sedm os, z nichž dvě krajní předstupují ještě více. Jsou provedené shodně. V dolní části se nachází vstup, přístupný po třech kamenných schodech. Dveře jsou dřevěné dvoukřídlé, rámové konstrukce. V horní části křídel je na výšku situovaný oválný otvor, nad dveřmi je nadsvětlík, rozdělený do tří polí. Krajní pole nadsvětlíku člení dvě vodorovné a jedna svislá příčle, střední má o jednu vodorovnou příčli navíc. Dveřní otvor je nahoře zakončený do segmentového oblouku. Na stěně kolem vstupu je pásová bosáž, nad obloukem zalomená do klenáků. Ve vrcholu oblouku je plastický hlavní klenák. Ve dvou vyšších úrovních této osy je fasáda členěná pásovou bosáží pouze u obou nároží. Střed stěny je vpadlý a jsou v něm umístěna nad sebou tři okna, osvětlující schodiště. Dolní a střední okno je stejné, pouze mají odlišnou horní část. Rozdělují je tři silné příčle – dvě svislé a jedna vodorovná, zhruba v dolní třetině výšky. Dolní část okna má boční úseky nedělené, střední členěný jednou vodorovnou a dvěma svislými příčlemi. Horní část má ve střední části tři vodorovné a dvě svislé příčle, na bocích tři příčle vodorovné. Dolní okno je nahoře zakončené do zvlněného oblouku, pod oknem je parapetní římsa. Plocha kolem okna je mírně vystouplá, stejně jako u vyššího okna. To ukončuje segmentový oblouk, parapetní římsa je užší a pod ní je ještě plastické obdélné pole s rovně vykrojeným středem dolní části. Vystupující část stěny je nad oknem ukončena na způsob šambrány s ušima s kapkou, ve vrcholu oblouku je sdružený hlavní klenák. Na bosovanou část stěny přechází z vedlejších úseků fasády profilovaná římsa mezi přízemím a prvním patrem. Horní okno je malé, má tvar na šířku orientovaného oválu. Rozdělují ho tři vodorovné a tři svislé příčle a lemuje šambrána, ve středu dolní části rozšířená. Na místě hlavního klenáku je štuková mušle, skrz jejíž dolní část je provlečený feston ze stylizovaných tulipánovitých květů. Feston zakrývá část šambrány a přechází na bosovanou část stěny, kde splývá směrem dolů. Osa vrcholí štítem oblého tvaru s mírně projmutými boky, s bohatě profilovaným orámování (ve středu vrcholu se zalamuje dovnitř). Dole je toto orámování přerušeno, neboť sem zasahuje horní oválné okno. Ve štítu je štuková výzdoba – pole, zhruba sledující tvar štítu a vně ještě širší páska, nahoře uprostřed stočená do stlačených volut, mezi nimiž je vegetabilní motiv. Vrchol štítu kryjí tašky bobrovky. Střední pětiosá část rizalitu je v suterénu a přízemí členěná pásovou bosáží. V suterénu jsou okna, sahající až k terénu a umístěná ve špaletě. Jsou rozdělená velmi širokými příčlemi do dvojitého kříže – vodorovná je v polovině výšky, dvě svislé blíže okrajům. Užší boční části člení v polovině vodorovná příčle, širší střed má navíc i příčli svislou. Okna chrání jednoduchá vnější mříž. Nad oknem je sdružený hlavní klenák, jehož střed má hrubý povrch. Stěna kolem okna je vpadlá a hladká. Všechny osy přízemí vyplňují půlkruhově zakončená okna ve špaletě. Rozdělená jsou dvěma silnými svislými příčlemi a jednou vodorovnou pod patami oblouku. Širší střed okna má dvě vodorovné a jednu svislou příčli, užší postranní části pouze dvě vodorovné. Horní úsek okna je ve středu rozdělen jednou svislou a jednou vodorovnou příčlí a boky pouze příčlí vodorovnou. Pásová bosáž se nad okny zalamuje do klenáků, plasticky je proveden pouze klenák hlavní, který má hrubý povrch. Pod okny je profilovaná parapetní římsa a vystouplé obdélné pole s rovně vykrojeným středem dolní části. U oken ve střední ose a krajních osách této pětiosé části rizalitu je na parapetním poli štukový feston ze stylizovaných tulipánovitých květů. Pod polem je na obou stranách pět kapek, u střední okna šest. Jednotlivé osy prvního patra, odděleného od přízemí profilovanou římsou, lemují pilastry, probíhající až pod hlavní římsu. Jsou opatřené kanelací, patka chybí. Pod jednoduchou hlavicí je štukový reliéf – obdélná kartuše se zvýrazněnými horními rohy, ve středu dolní a horní části stočená do stlačených volut. Uvnitř kartuše je prázdné oválné pole. Ve střední ose jsou dveře na balkón, v ostatních okna – vše stejné jako na jihovýchodní straně. Také orámování otvorů je shodné s jihovýchodním průčelím této části objektu, včetně parapetních polí. Balkón je o něco širší obdobou balkónů v druhém patře jihovýchodní strany, konzoly, na kterých spočívá, jsou pak stejné jako u balkónů tohoto průčelí v prvním patře. Ve středních třech osách druhého patra jsou dveře na balkón, v krajních dvou okna – balkóny a orámování oken jsou stejné jako na jihovýchodě. Stěna vrcholí profilovanou hlavní římsou. Severozápadní průčelí tvoří (zprava) jihozápadní dvoupatrová budova a severozápadní boční křídlo. Provedení fasád je v zásadě shodné s jihovýchodním protějškem, uvedeny tak budou pouze rozdíly. Jihozápadní budova má v suterénu střední okno zazděné, v parapetním poli střední osy druhého patra chybí zdobná štuková růžice. Severozápadní boční křídlo má ve všech osách okna. Ke zdi mezi osami suterénu druhou a třetí zprava je připojena kamenná kašna. Tvoří ji obdélná část, na přední stěně s festonem, a připojené vyšší hranolové sloupky. Na střední části je menší obdélná nádržka na zachycování vody, která tekla z chrliče. Ten je umístěný na stěně nad kašnou. Má kruhový tvar, lemovaný vavřínovým věncem. Uprostřed je stylizovaný rozvinutý květ, v jehož středu se nachází zvířecí hlava s trubkou na vodu. Severovýchodní křídlo, k němu připojené části bočních křídel a jihozápadní budova mají mansardovou střechu, zbytek bočních křídel střechu sedlovou. Krytinou jsou bobrovky. Na většině vnějších stran střechy se nacházejí vikýře. Na severovýchodní straně střechy severovýchodního křídla jsou vždy dva vikýře po stranách středního rizalitu. Jsou poměrně vysoké, obdélná přední stěna je nahoře zakončena do segmentového oblouku. Okno je rozdělené do kříže, poutec odděluje horní dvoutabulkovou část. Na severovýchodní straně střech připojených bočních křídel je vždy jeden menší obdélný vikýř, orientovaný na šířku, s dvoudílným oknem. Na jihovýchodní a severozápadní straně střechy jihovýchodního křídla je po dvou stejných vikýřích jako na severovýchodě. Podobné jsou i na jihovýchodní a severozápadní straně bočních křídel (dva na části, napojující se na jihovýchodní křídlo, dalších pět v ustupující části), zde jsou však méně zapuštěné do střechy. Na jihovýchodní a severozápadní straně jihozápadní budovy jsou vždy tři mělké obdélné vikýře, orientované na šířku. Jejich přední stěnu vyplňují dvoukřídlá okna s křídly, rozdělenými do kříže. Čtyři stejné vikýře jsou na jihozápadní straně budovy. Mezi těmito vikýři a vně krajních jsou na hlavní římse umístěné čtyři kamenné vázy. Jsou pokryté dekorem, imitujícím proplétanou vazbu, mají ucha v podobě stlačené voluty. Ve vázách jsou různé plody (například jablka, granátové jablko, vinný hrozen).