márnice

Márnice je drobná zděná stavba na čtvercovém půdorysu, zasazená do jihozápadního rohu ohradní zdi kolem kostela sv. Vavřince (západní a jižní zeď márnice tvoří zároveň součást ohrazení areálu kostela, neboť v tomto úseku nahrazují ohradní zeď). Východní průčelí je prolomeno dvěma otvory – vstupem do objektu a ve štítu v ose vstupu podávacími dvířky. Vstupní dveře jsou jednokřídlé dřevěné, rámové konstrukce. V horní a dolní části mají obdélnou, na šířku orientovanou výplň, střed pak tvoří dvě obdélné výplně vedle sebe (pravá výplň dnes chybí). Dveře jsou umístěné v dřevěné zárubni. Nad východní stěnou márnice se zvedá trojúhelný štít, v němž se v otvoru, ukončeném do tvaru mírného segmentového oblouku, nacházejí podávací dvířka. Jsou jednokřídlá dřevěná, tvořená svisle kladenými prkny. Severní průčelí je dvouosé, v obou osách jsou okenní otvory obdélného tvaru, zakončeného mírným segmentovým obloukem. Otvory zabezpečuje mříž ve špaletě, z vodorovně a svisle kladených prutů. Stěnu ukončuje směrem vzhůru se rozšiřující hlavní římsa, která se nachází – jako jediný členící prvek – i na protějším jižním průčelí. Bez otvorů je kromě jižní také západní stěna. Márnice má sedlovou střechu, krytou bobrovkami, koruna zdiva obou štítů je obložena příčně kladenými cihlami.