márnice u brány

Hladce omítaná zděná půdorysně čtvercová stavba krytá stanovou střechou. Zvenčí na soklu z velkých pískovcových kvádrů a desek. Zdivo řádkové z lomového pískovce z nepravidelných větších kvádříků. Omítka vápenná. Nároží odsazená a oble skrojená, profilovaná hlavní římsa. Vstup z jihu pravoúhlým otvorem s dvoukřídlými novějšími dveřmi v dřevěné zárubni. V každé ze zbývajících stěn po oválném okně se šambránou. Okna dělená do šesti tabulek. Střecha krytá šedým eternitem, vrcholí nízkou hrotnicí s hvězdou z pozinkovaného plechu.