masná burza

Masná burza je volně stojící zděná budova, vystavěná pomocí železobetonového skeletu, na nepravidelném křížovém půdorysu, situovaná při železniční trati na ulici Masná, v bezprostřední blízkosti areálu bývalých městských jatek. Hlavní část budovy představuje západní křídlo, v němž byla umístěna velká obchodní síň. K němu se ve východní části přimyká severní křídlo bývalé masné pokladny s kancelářemi a z jihu křídlo s bývalou restaurací a ředitelnou. Na východní straně se nachází vstupní rizalit. Průčelí budovy jsou hladká, členěná pomocí kontrastu režného cihelného zdiva a světlých omítnutých ploch. Východní průčelí, orientované do Masné ulice, člení hladce omítaný rizalit, v jehož přízemí je situován hlavní vstup tvořený prosklenou stěnou s kovovou výplní a dveřmi umístěnými v ose. Nad vstupem se původně nacházelo zastřešení v podobě rovného překladu, které bylo později vyměněno za segmentový tvar. V patře je rizalit prolomen pěti vysokými, osmidílnými okny. Boční části rizalitu jsou prolomeny v každém patře jednou okenní osou. Po stranách rizalitu se nachází boční křídla budovy provedená v režném zdivu – vpravo severní, delší boční křídlo, prolomené z východu i západu třemi osami, v němž bývala tzv. masná pokladna a kancelářské prostory. Vlevo je situováno kratší jižní křídlo, prolomené jednou osou, v němž se nacházela v přízemí restaurace a v patře kanceláře vedení. V jižním průčelí jižního křídla se nachází vstup do prostoru bývalé restaurace a k jeho nároží se přimyká vysunutý tubus bočního schodiště, zvýrazněný hladkým omítnutím. Jižní a severní průčelí západního křídla jsou šestiosá. Průčelí bočních křídel jsou převážně členěna širokými, desetidílnými okenními otvory, západní křídlo pak šestidílnými, které jsou v horní části zvýrazněny bíle omítnutým překladem. Z hlediska výtvarného pojednání fasád představuje nejpozoruhodnější část monumentální západní průčelí, kde je mezi dvěma mohutnými bloky režného zdiva a předstupujícím dvouramenným schodištěm sevřena mírně ustupující omítnutá stěna bývalé obchodní síně s původně třemi vysokými okny probíhajícími přes celou výšku budovy. Po stavebních úpravách interiéru je v současnosti pás oken přesušen a ve spodní části jsou osazené dveře. Jádro interiérové dispozice představuje vestibul s monumentálním schodištěm a vstupní halou, z níž se vstupovalo do jednotlivých provozních částí. V západním křídle se nacházela bazilikálně osvětlená dvoupatrová obchodní síň s přilehlými kancelářemi komisionářů, které byly v patře přístupné z galerie. Síň není zachovaná ve své původní podobě, v současnosti je do ní vloženo patro, nicméně základní dispozice je stále patrná včetně osvětlení horními okny. Dále se na bývalé galerii zachovaly některé detaily, např. dveřní výplně a kamenné parapety. V severním křídle se nachází boční točité schodiště a prostor bývalé masné pokladny, v němž je v současnosti umístěna prodejna. V jižním křídle, kde se dříve nacházela restaurace, se dochovalo původní schodiště s kovovým zábradlím. V prostoru suterénu, kde bylo umístěno provozní zázemí, se dnes nachází obchodní prostor. Přestože nejsou interiéry bývalé masné burzy celistvě dochovány, lze identifikovat celou řadu pozoruhodných a hodnotných detailů z doby výstavby, např. dřevěné výplně a obložení v hlavním vstupu a na hlavním schodišti, dále některé dveře kancelářských prostor a kovové prvky jako zábradlí vedlejších schodišť.