měšťanský dům

Zděný městský dům je situovaný na jihozápadním nároží náměstí Míru v Sobotce. Dva navzájem propojené domy byly postaveny na středověkých parcelách. Starší, klasicistní část domu tvoří jižní frontu náměstí Míru, mladší část domu do Boleslavovy ulice je vystavěna v eklekticistní podobě. Dochovaný objekt v severní části je třítraktový, trakty jsou kolmo orientovány ve směru do náměstí. V jižní části je dům dvoutaktový a trakty jsou orientovány podélně s Boleslavskou ulicí. Severní fasáda ve směru do náměstí je šestiosá, přísně osově komponovaná. Přízemí je sklenuto třemi poli oblouků podloubí. Na okrajích fasády jsou přiznané mělké nečleněné pilastry, přízemí je od patra odděleno nevýraznou kordónovou římsou, sloupky podloubí zhotoveny z kvádrového, spárovaného pískovcového zdiva s masivní soklovou patkou a ukončeny plasticky profilovanou římsou. Fasáda patra je členěna čtyřmi mělkými pilastry v reminiscenci na dórské sloupy. Patka je jednoduchá, výplň dříku je zdobena negativní kanelurou a jednoduše profilovanou hlavicí, na kterou navazuje mělká spodní část hlavní římsy evokující architráv. Podokenní klasicistní římsa zakončuje průčelí stavby. V 1. NP jsou osazena špaletová dvoukřídlá okna, dřevěná, se standardními závěsy a kováním z 2. poloviny 19. století. Ostění oken jsou plastická, profilovaná, opatřená masivními parapety. Hlavní fasádou do Boleslavské ulice je západní fasáda. Západní průčelí je na starším objektu pětioké, na mladší přístavbě šestiosé. Západní průčelí na starším traktu je v současné době znehodnoceno novodobou hladkou omítkou, členěnou pouze kordónovou římsou a tvarově dochovanou hlavní římsou a okny z období 20. století. Sokl je proveden z kvádrového, pohledového, pískovcového zdiva obdobného provedení jako sloupky podloubí. Nad ním je obnaženo do výšky cca 1 m zdiva stejného charakteru jako sokl. nepůvodní úprava zřejmě spočívala ve vlhkostním vzlínání vody parteru zdiva. Okna v patře jsou v mělkém, novodobém ostění. Západní průčelí na mladším objektu je dosud zachováno v autentické podobě. Fasáda je vertikálně členěna mohutným soklem krytým omítkou, který je rozčleněn pěti otvory sklepních oken. Hlavní římsa je zvýrazněna mohutným pasem, na kterém jsou uplatněny štukem zvýrazněné suprafenestry s motivem kartuší. v nich jsou umístěny plastické štukové klenáky v plastickém ostění oken. V hlavní římse je ukotveno osm profilovaných železných háků (konzol), které podepírají okapní žlaby. Fasáda je dále zdobena pěti kartušemi, ve kterých jsou osazeny železné kované držáky vlajek. Okna v přízemí jsou opatřena plastickými štukovými parapetními deskami s motivem kasule se střapci. V západní fasádě jižního rizalitu je v přízemí mohutný plastický, štukem profilovaný vstupní portál, ve kterém jsou osazeny železné, kované, dvoukřídlé dveře s volnými kovanými pruty a zdobeným nadsvětlíkem. Nároží západní fasády rizalitu jsou zdobena mělkou bosáží. Ve fasádě jsou osazena špaletová, dvoukřídlá, dřevěná okna se standardními závěsy a kováním z 2. poloviny 19. století. Podloubí, směrem do náměstí, je tvořeno třemi poli klasicistních kleneb zaklenutých do klenebních pasů. Do podloubí ústí v ose domu klasicistní vstupní kazetové dveře s proskleným nadsvětlíkem a vyřezávanou horní částí klapačky. Dveře jsou osazeny do bohatě zdobeného portálu, v jehož klenáku je vytesán letopočet 1830 (datum výstavby domu po velkém požáru v r. 1825) a iniciály I. H. Vstupní dveře s kovanými závěsy jsou zavěšeny na čepech. V krajních traktech podloubí jsou vsazeny dřevěné, segmentové výkladce obchodů, které mají také vstupní dveře. Základním komunikačním prostorem domu byla plackami zaklenutá chodba, mázhauz v ose SV - JZ, nacházející se v prostředním traktu domu. Z chodby vede trojramenné schodiště do 1. NP a vyúsťují sem dveře z obchodu v západním traktu přízemí domu. Za schodištěm je chodba přerušena dvoukřídlými prosklenými dveřmi s nadsvětlíkem. Do dvorní části chodby (za prosklenými dveřmi) vyúsťují dveře ze schodiště do sklepa, z obchodu v krajním (východním) traktu přízemí domu a dvoukřídlé prosklené dveře do dvora. Jižní část přízemí je tvořena jednoduchou dispozicí, dnes se zde nachází schodišťová přístavba a štukatérskou výzdobou bohatě zdobený průchod do Boleslavské ulice. Jižní část areálu směrem do Boleslavské ulice je zakončena zděnou ohradní zdí se soklem, ve vrcholu se římsou. Zeď je rytmizována plastickými pilastry. Zaklenuté sklepní prostory se nacházejí téměř pod celou plochou domu, nejstarší valenou klenbou zaklenutá část sklepa se nachází pod dvěma trakty klasicistní části domu směrem do náměstí Míru. Sklep je přístupný přímou, segmentově zaklenutou vstupní šíjí, do které se vstupuje schodištěm umístěným pod hlavním schodištěm do patra domu. Ze spojovací šíje se vstupuje do mladší chodby , která ústí do valenou klenbou zaklenuté sklepní prostory pod jižní části domu. Tato prostora je odvětrávána dvěma okny směrem do Boleslavské ulice. Okna jsou zaústěna do pětiúhlé klenebné výseče ve valené klenbě. Nejmladší části sklepa se nacházejí pod jižní polovinou bývalé pojišťovny Slávie. a to dvě podzemní prostory zaklenuté segmentovými klenbami. Patro domu bylo využíváno k bytové funkci. Dispoziční řešení 1. NP kopíruje dispoziční strukturu přízemí, původní dispozice je částečně narušena novodobými příčkami. Patro je lokálně zaklenuté plackou, převážně je však plochostropé (prkenný záklop na stropních trámech). Okna jsou většinou špaletová, dvojitá (v obytných místnostech), anebo jednoduchá (v prostoru chodby). Krov je na obou částech domu tvořen hambalkovou soustavou z 1. poloviny 19. století (nad starší severní částí) a z 2. poloviny 19. století (nad mladší jižní části). Střešní krytina je novodobá, nad severní částí je položen eternit na prkenném bednění, nad mladší (jižní) částí je kombinace pálené tašky položené na latě a falcovaného plechu kryjícího střechu nad jižním rizalitem. Komíny nad střešním pláštěm jsou novodobě přezděné, částečně provedené z podledových šamotových cihel, neomítané. Dále štít ve střeše do Boleslavské ulice, polovalba nad novou přístavbou.