měšťanský dům

Dvouposchoďový městský dům s půdní vestavbou v řadové zástavbě Masarykova náměstí s asymetricky (doprava posunuto) umístěným vchodem. Uliční fasáda členěná vysokým pilastrovým řádem s kompizitními hlavicemi má 3+1+1 okenní osy. Pilíře v prvním patře bosované, ve druhém hladké, dvakráte přerušené průběžnými římsami mezi prvním a druhým patrem.. Okna v prvním patře rámována šambránami s ušima a nad nimi trojúhleníkové frontony. Ve druhém patře okana v jednodušší šambráně a nad nimi profilované římsy. Pod zubořesovou hlavní římsou nízká atika s festony. Vchod je rámován kamenným půlkruhovým portálem s volutovým klenákem, v rozích štuková výzdoba. Nad portálem sgrafitový pás s nápisy: vlevo aedificatum ano dom MDCIX, vpravo: renovatum ano dom MDCCCLXXXVI. V přízemí a prvním patře zachovány hřebínkové klenby. Původní dispozice narušena vestavbou schodiště v 19. století. Přestavby k potřebám pojišťovny odstranitelné.