měšťanský dům

Ve výrazné pohledové linii je na nároží ulic Jánské a Křížkovského v sousedství kanovnických domů umístěn jednopatrový dům na přibližně obdélném půdorysu. Původně raně barokní dům byl upraven novou fasádou v roce 1888. Hlavní trojosé nepravidelné průčelí na nízkém přízedním soklu s římsou umístěn mělký rizalit při levé straně k nároží s hladkým přízemí, v patře ohraničeným dvojicemi přízedních pilastrů s kompozitními hlavicemi a hladkými dříky na soklu. Přísně pravoúhlá čtyřdílná okna jsou v přízemí opatřena hladkým ostěním s šambránou a vyloženou římsou. Podobně je členěno ostění umístěného vstupu. Okna v patře jsou opatřena úzkým lineárním ostěním ve vrcholu s vysokým klenákem, podpírajícím rovnou nadokenní římsu. Delší boční fasáda je členěna obdobným způsobem se dvěma mělkými rizality. Vymezené plochy v patře a mezi rizality v přízemí jsou doplněny pásovou rustikou. Objekt je zastřešen nizkou sedlovou střechou. materiál: smíšené zdivo, dřevo, krytina - pálená taška