měšťanský dům

Výrazný nárožní měšťanský jednoposchoďový dům na severní straně náměstí se zástavbou zadní části parcely až do ulice Ztracené na nepravidelném půdorysu. Hlavní fasáda předního objektu o dvou okenních osách sdružených trojdílných oken kameného profilovaného ostění s kamenným křížením a profilací parapetů a nadokenních říms. Přísná horizontalita je zdůrazněna profilací korunní římsy i římsy atikové zdi s pravoúhlým oknem na líci osazeného okenicemi. Přízemí je otevřeno v hlavním průčelí i boční fasádě jednim polem arkády loubí valeného zaklenutí s výsečemi. Stěna je otevřena vstupem s pískovcovým ostěním segmentového zaklenutí do původního mázhauzu a jedním pravoúhlým oknem. Boční delší fasáda do Sněmovního nám. je členěna v pravém nároží přízedním pilířem se zkoseným čelem v omítce s imitací bosáže. Přízemí je členěno menšími pravoúhlými okny v patře pak šesti okny kamenného ostění shodného s okny hlavního průčelí. Nepravidelné řazení oken přízemí a prvního patra zvýrazňuje pravoúhlý vchod v úrovni třetí osy z prava kamenného plošně profilovaného ostění s vytaženými uchy s kapkami a kamennými cvikly nadpraží, rovného překladu s vrcholovým klenákem, nesoucím profilovanou nadpražní římsu s rozervaným segmentovým frontonem s profilem koulí a ve středu osazenou erbovní kartuší se znakem biskupa Karla z Lichtenštejna a Kastelkornu po roce 1687. Záklenek vyplňuje kovaná barokní mříž světlíku. Zadní část domu s klasicistní fasádou je pročleněna celkově devíti okenními osami s novodobými dvěma pravoúhlými vchody. Pravoúhlá okna členěna plošnou pravoúhlou šambránou s konkávně probranými rohy, v patře pak doplněna zrcadly podparapetních ploch. Přízemí je plošně členěno pásovou rustikou se zaobleným nárožím do Ztracené ulice, odděleném profilovanou kordonovou římsou od hladké fasády patra a završené profilovanou korunní římsou. Vrcholně renesanční klenby zachovány v částí přízemní dispozice. V centrální části předního traktu vrcholně barokní těleso schodiště. Prostory přízemní dispozice zadního traktu jsou vesměs se zrcadlovými klenbami. materiál: smíšené zdivo, kámen - pískovec, kov, krytina - pálená taška