měšťanský dům

Jednopatrový v prostoru Riegrova náměstí situovaný dům s půdním polopatrem. Čtyřosá hladká fasáda je pouze v nárožích členěna přízedními pilastry s rustikovou úpravou vystupujícího středového pole na přízemním nízkém soklu, ve vrcholu zakončenou korunní profilovanou římsou. V přízemí pravoúhlé okenní otvory s novodobými kastlovými trojkřídlými okny šestidílné osnovy. Dvě z nich jsou upraveny jako výkladce přízemní provozovny. Ve druhé ose pohledově zprava je pravoúhlý dveřní vstup s dochovaným pískovcovým portálem pravoúhlého plošně profilovaného ostění, doplněným dvojicí pžízedních pilastrů s rovným překladem a vrcholovými úseky volutových křídel a vloženým reliéfním plastickým dekorem. Pravoúhlá obdélná okna prvého patra v mělké plastické šambráně jsou doplněna odsazenou nadokenní rovnou římsou, propojenou s podparapetní částí pravoúhlých pískovcových ostění oken půdního polopatra s rovnou parapetní římsou a ve vrcholu s klenáky, nesoucími profilovanou korunní římsu. Objekt je završen sedlovou střechou s hřebenem vedoucím současně s fasádní čarou. Přízemní dispozice je členěna vpravo situovanou síní s klášterní klenbou na výsečích. Ve zbývajících částech převažují valené klenby s petibokými výsečemi. Zadní část dispozice domu přeřešena kolem 1882 vložením nového schodišťového tělesa. Místnosti prvního patra jsou plochostropé.