měšťanský dům

Původně jednoposchoďový dům s půdním polopatrem v blízkosti přerušené moderní novostavby domu odchýleného z uliční čáry. Hlavní uliční fasáda je v přízemí členěna uzavřenými dvěma poli arkád původního loubí s dochovanými valenými klenbami na výsečích. Čela arkád postrádají přízední čtyřboké pilíře. Fasáda se partii přízemního obchodního parteru omezuje na plochu mazi oblouky v plastických úsecích plošné rustiky. Na pravém krajním úseku s upevněným ramenem kovového litinového svítidla lampy původního plynového osvětlení konce 19. století. Úroveň prvního patra a půdního polopatra je pokryta eklektickou - historizující pětiosou fasádou po dvojicích postranných okenních os a středové osy jednoduchých oken. Toto dělení je zdůrazněno přízedními pilastry vysokého řádů s plastickým vegetabilním dekorem hlavic a plošnou rustikou. Horizontalita je podpořena sjednocujícím úsekem podparapetní výzdoby prvního patra s profilovanou průběžnou parapetní římsou prvního patra. Profilace nadokenních říms oken sdružených os vytváří současně profilaci parapetních říms oken původně půdního polopatra. Osovost a gradace výzdobného programu je podpořena zalomením nadokenní římsy střední osy s plastickou výzdobou supraporty. Sjednocující hladké okenní šambrány jsou zmnoženy vloženými rovnými záklenky s středovým klenákem. Nad korunní profilovanou římsu se původně zvedala sedlová střechy, dnes zvýšena o novodobou přístavbu zasunuté fasády nového půdního polopatra z druhé poloviny 20. století. materiál: smíšené zdivo, omítky, krytina - plech