měšťanský dům

Jednopatrový dům s půdním polopatrem na úzké parcele v západní čáře ulice Moravcovy. Hlavní trojosá fasáda je členěna pouze přízemním kamenným soklem s pravoúhlým sklepním okénkem v ploše soklu a profilovanou vyloženou korunní římsou. Okenní osy nepravidelných rozestupů jsou v přízemí pohledově v levé krajní ose členěny pravoúhlým dveřním otvorem s mělkým plošným pravoúhlým ostěním a osazenou dvoukřídlou dveřní dřevěnou konstrukcí v hluboké špaletě s kamenným schodem. Pravoúhlé obdélné okenní otvory přízemí i prvního patra s hladkou plošnou šambránou jsou osazeny kastlovými dvoukřídlými okny s pevným poutcem šestidílné osnovy. V úrovni půdního polopatra je ve střední okenní ose malé obdélné okénko v hladké plošné šambráně s dvoukřídlou okenní konstrukcí. Objekt je kryt sedlovou střechou s hřebenem souvisle s uliční čarou. Přízemní dispozice s vlevo vloženou chodbou je klenuta valeně na výsečích v zadní části s tělesem dvojramenného schodiště. Dispozice místností prvního patra je vesměs plochostropá. Stejného stáří je i systém sklepních prostor s původní valenou kamennou klenbou.