měšťanský dům

Jednopatrový dům s nádvorními dvěma křídly, spojený s průčelím do ulice Jánské. Hlavní průčelí do ulice Kovářské je trojosé, poněkud eklektického pojetí fasády s přízemní úpravou prostor pro potřeby dvojice obchodních prostor. V přízemí umístěn pohledově po levé straně pravoúhlý novodobý vstup s přičleněným výkladcem. Obdobně řešen vstup do další obchodní prostory na pravé straně. Mezi oběma jednotkami je umístěn hlavní vstup do domu, pokračující vloženou průběžnou chodbou s valenou klenbou na styčných pětibokých výsečích. Levá obchodní prostora je zaklenuta valeně. Místnosti patra jsou plochostropé. Hlavní fasáda do ulice Kovářské je členěna kordonovou římsou v přízemí hladké fasády na přízemním jednoduchém soklu. V prvním patře je členěna parapetní sjednocující římsou s třemi okenními osami, členěnými přízedními tordovanými pilastry s iónskými hlavicemi, nesoucí ve vrcholu rovný překlad s profilovanou podokapní římsou. Pravoúhlá obdélná kastlová okna, dvoukřídlé konstukce s pevným příčníkem čtyřdílné osnovy jsou doplněna parapetem a rovnou nadokenní opláštěnou římsou. Objekt byl původně ve dvoře doplněn dřevěnými přístavbami hospodářského a sociálního charakteru, v polovině 20. století sanovaných. Dům byl pravděpodobně v průběhu 2.pol.18. století prodloužen do ulice Jánské. Zde má dvoupatrovou fasádu v přízemí nepravidelného členění trojosého, v patrech pak čtyřosého. Hladká fasáda úrovně přízemí s pravoúhlým vchodem se segmentovým prvkem profilace ostění a dvěma okny v pravoúhlé profilované lištové šambráně. Nad kordonovou římsou je hladká fasáda členěna přízedními hladkými pilastry s hlavicemi bez patek. Lizénová pole jsou v prvním dominantním patře osazena obdélnými kastlovými okny šestidílného členění. Okenní šambrána je zvýrazněna profilací parapetní římsy a v supraportě zalamovanou nadokenní římsou, zavěšenou na hlavním klenáku a dvojici konzol. Ve druhém patře následuje zóna původně oken půdoního polopatra přibližně čtvercového lištového ostění s profilací v ploše, doplněné v ploše nad nimi střízlivým florálním dekorem. Rozvrh je zakončen ve vrcholu rovným překladem a podokapní korunní římsou.