měšťanský dům

Řadový jednopatrový dům v ulici Mistra J. Kociana, jeden z trojice domů s předstupujícím podloubím, uplatňující se v pohledu z náměstí vysokou mansardovou střechou své přední části. Uliční průčelí člení v patře 6 okenních os, v přízemí na nižší podezdívce 3 oblouky podloubí s kamennými pilíři s patkou a profilovanou římsou. Na vnitřních pilířích letopočet 1823 a iniciály F.P. Oblouky podloubí lemuje profilovaná šambrána, nad středním obloukem se uplatňuje mřížka ve štuku. Nad pilíři vystupují až po střechu kanelované pilastry, nesoucí profilovanou korunní římsu se zubořezem. Nad přízemím je dělí profilovaná kordonová římsa s meandrem. Vysoká obdélná okna v patře šestitabulková s lištovou šambránou na podokenní římse zdobí nad okny štukové festony. Střední okna vzpírají v parapetu dvě reliéfní poprsí atlantů. Pod ostatními okny jsou štukové rozety. Průčelí vrcholí nad středními dvěma osami půlkruhovým štítem lemovaným profilovanou římsou se zubořezem. Plochu tympanonu pokrývá štuková mřížka, kde bývali na podstavci s festony dva stojící lvi rozhrnující baldachýn s iniciálami FP, pod nímž je uvedeno vročení1825. Nynější úprava je silně redukovaná na jakýsi obloukový rámec se zkomoleným baldachýnem. Po stranách štítu ze střechy vystupují dva klasicistní vikýře s šestitabulkovými okny a valbovou plechovou střechou. Podloubí je zaklenuto třemi poli křížové hřebínkové klenby do pasů. Na středu z podloubí půlkruhově zaklenutý vchod s kamenným ostěním, v jehož vrcholu je klenák s festonem. Boční fasáda viditelná z náměstí v šířce jednoho oblouku podloubí opakuje členění hlavního průčelí, avšak místo oken se v patře uplatňuje obdélný štukový rám (zde bývala reklama) a nad tím feston s páskou a listy s květy.