měšťanský dům

Nárožní zděný omítnutý patrový dům (s půdní nadezdívkou) obdélného půdorysu s okoseným nárožím je situován SZ od kostela sv. Jakuba. Průčelí člení sokl, kordonová římsa a profilovaná korunní římsa. Podélnému východnímu průčelí o čtyřech osách předstupuje mělký středový rizalit se sdruženými okny. V úrovni přízemí vynikají úseky fasády opatřené omítkovou rustikou. Portál zakončený půlkruhovým obloukem je v první ose z J strany. V ose nad portálem je vsazen kamenný erb. Okenní otvory v přízemí mají segmentové záklenky, úzké šambrány a parapetní římsy. V patře je doplňují profilované nadokenní římsy kopírující tvar segmentového zakončení okenních otvorů. Severní průčelí je o dvou osách s hodnotným ozdobným dřevěným výkladcem. V nároží je osazena socha sv. Tadeáše s baldachýnem. Střecha domu je zvalbená. Kromě pozdně gotických sklepů s pozdějšími klenbami jsou hodnotné původní výplňové dveře i jednoduché fabionové římsy. Dům čp. 562 je situován SZ od kostela sv. Jakuba. Při nároží hlavního průčelí stojí socha sv. Tadeáše. Předmětem ochrany: dům se sochou světce - stavba a pozemek parc.č.393.