měšťanský dům Altelandský

Jednoposchoďový dům o třech okenních osách západní frontě ulice Vodní. Hlavní uliční fasáda je v partii přízemního obchodního parteru členěna dvěma před líc mírně předsazenými sdružených výkladců s asymetricky a do středu umístěným pravoúhlým vchodem a sjednocujícími nápisovými plochami. Fasáda je členěna v přízemí úseky průběžné lineární rustiky. Od prvního patra je oddělena profilovanou kordonovou římsou a ve vrcholu zakočena profilací konzolové podokapní římsy, nesoucí nízkou sedlovou střechu. Pravoúhlá obdélná okna dřevěné kastlové čtyřdílné osnovy jsou osazena v mělkých plošných špaletách. Vnitřní dispozice přízemí je členěna asymetricky vlevo umístěnou síní valené klenby na výsečích a vlevo umístěným telesem schodiště, patrně z poloviny 19. století, kdy byla přeřešena také fasáda. Vlevo od hloubkové střední zdi jsou místnosti s valenými barokními klenbami, vpravo pak převažující klasicistní valené klenby na pětibokých výsečích a placky. V dispozici prvního poschodí se dochovaly většinou plochostropé místnosti s několika plackami se štukovou výzdobou. materiál: cihlové zdivo, omítky, krytina - plech