měšťanský dům Mydlářovský

Řadový městský dům na nevelké hloubkové parcele situované na návrší při městských hradbách jižně od kostela Nanebevzetí Panny Marie. Z ulice je dům čtyřpodlažní s arkádovým průčelím, ke hradbám tato část stojí na vysoké podnoži a po pravé straně má pětipodlažní věž zakončenou miniaturním minaretem. Exteriér: Uliční průčelí: V patrech předsunuté pětiosé lodžie, 1. patro původně na krakorcích, druhotně podepřené ocelovou konstrukcí se subtilními sloupky, zdobenou plechovými rozetami. Přízemí člení uprostřed bosovaný renesanční vstupní portál s nepůvodními dvoukřídlými dveřmi, po obou stranách dvě sdružená okna v kamenných šambránách s nadokenní římsou (pravé rekonstruováno ze zbytků). Čela krakorců pod sokly sloupů lodžie jsou zdobena reliéfy s motivy rozet, sovy, hlavou šaška, postavou jelena, býka, christogramem IHS a štítkem. Prázdné čelo krakorce údajně zdobil štítek s domovním znakem a monogramem M.M. (Matěj Mydlář). Nad krakorci probíhá úzká mluvící páska s nápisem (dle literatury český nápis z kap. 20 knihy Mojžíšovy: "Bůh láska jest, kdo přebývá v lásce, v Bohu přebývá a Bůh v niem. Leta Panie 1573). Lodžii v 1. i 2. patře člení sloupy s toskánskými hlavicemi na vysokých hranolových soklech, s půlkruhovými neprofilovanými archivoltami, s rytým orámováním. Arkáda v 1. patře má plný parapet, zdobený v zaoblených rámech reliéfními alegoriemi míru, války, lásky, poctivosti a moci, mezi nimi na čelech soklů dobové alegorické postavy. Parapet arkády ve 2. patře člení reliéfní balustry. Arkáda v posledním patře bývala původně z pískovce s alegorickými sochami, poč. 19. stol. však byla zbořena a nahrazena dřevěnou, po rekonstrukci s plným zděným parapetem. V horních patrech jsou lodžie plochostropé. Průčelí za arkádami trojosé, vždy se vstupem uprostřed, popsáno v rámci interiéru, v posledním podlaží po bocích vstupu jsou opět sdružená okna v kamenných šambránách bez říms. Průčelí ukončuje atika s konzolovou římsou a drobnými okénky. Střecha nad arkádou pultová, na zbylé části sedlová s bočními nižšími sedlovými stříškami, na nádvorní straně po bocích věže dvě sedlové střechy zakončené drobnými štíty. Krytina střechy pozinkovaný plech s červeným nátěrem. Zadní fasáda obrácená k jihu do prostoru parkánu je trojosá, přičemž třetí osu vpravo zaujímá polygonální věž. Vysoká zděná, hladce omítaná podnož společná se dvěma sousedními domy je prolomena vysokou slepou segmentovou arkádou, pod jejímž záklenkem je v kamenné šambráně okno do přízemí s nepůvodní šestitabulkovou výplní, pod ním okénko do sklepa a po boku schodiště do věže. Věž je v podnoži mohutně válcovitě podezděna (resp. obetonována), bez otvorů. Na této podnoži vlevo rekonstruovány (SÚRPMO) tři shodná podlaží dvojosých segmentových neprofilovaných arkád s plnými parapety a betonovými pilíři. Arkády kryje pultová střecha, nad ní vystupuje ještě část hladké fasády se dvěma okny, v kamenném ostění s nadokenní římsou. Nad nimi hypoteticky rekonstruovány dva drobné střešní štíty s prohnutými boky. Věž, členěná mezipatrovými římsami má v 1. a 2. podlaží po jednom okně v čele, s kamennou šambránou s nadokenní římsou (ve 2.patře jde o rekonstrukci nedochovaného). Ve třetím patře se kromě obdobného okna zachoval i kamenný parapet členěný balustrami a nárožními pilířky. O patro výše má okno kamennou šambránu s římsou nadokenní i parapetní. Poslední vysoký polygon členěný římsami do dvou úrovní má ve spodním patře po všech pěti stranách polygonu po jednom drobném okénku s kamennou šambránou na společné parapetní římse. Věž zakončuje terasa s plným zděným hladce omítaným parapetem, zakončeným podbrádkovou římsou. Za ním vystupuje válec schodiště, shora v podstřeší prosvětlený řadou drobných otvorů a zakončený cibulovotou helmicí krytou plechem. Vedle ní vystupuje vysoký komín s renesančně profilovanou hlavicí, krytou prohnutou jehlancovou stříškou.