měšťanský dům Řemenářovský

Na exponovaném místě v jihozápadním rohu Velkého nám. situovaný dvoupatrový dům s hlavní fasádou společnou s navazujícím domem v ulici Jánské. Kratší strana do náměstí členěna v přízemí sjednoceným mírně vystupujícím dřevěným vícedílným výkladcem s vloženým pravoúhlým vchodem. Kratší dvojosá fasáda s dvojicemi sdružených oken v patrech je hladká s plošným motivem lineární bosáže, převažujícího horizontálního členění mezipatrovými kordonovými římsami a ve vrcholu zakončené profilovanou korunní římsou. Sjednocené okenní otvory jsou opatřeny hladkou plošnou okenní šambránou se společnou parapetní a nadokenní římsou s pevnou příčkou. Plocha podparapetní profilace je osazena v ose každého z dvojice sdružených oken obdélnou plochou páskového dekoru s vloženou bustou v kruhovém terči ikonograficky obtížně identifikovatelnou. Nadokenní římsa je doplněna čtveřicí akrotérií a na střed situovaným plastickým motivem frontálně sedící celofigurální patrně Diany s dvojící laní, které drží rukama za hlavy. Pravoúhlé otvory osazené dvoukřídlými kastlovými okny šestidílné osnovy s pevným poutcem. V ploše mezi okenními šambránami prvního patra je směrem do náměstí umístěn uzavřený prosklený mělký výklenek, segmentového zakončení, s umístěnou keramickou polychromovanou soškou Panny Marie na nízké podnoži. Delší hlavní fasáda do ulice Jánské byla koncipována jednotně se sousedním domem jako celkově jedenácti osá se středovým jednoosým mělkým rizalitem v nejzazší části boční fasády, zakončeným trojůhelníkovým ořímsovaným frontonem. Přízemí je členěno plošnou lineární rustikou s vloženým pravoúhlým vchodem v poslední ose od náměstí. Sdružená okna přízemí, místy zaslepená s vloženou okenní kovanou provlékanou mříží diagonální osnovy, jsou podobně jako v obou patrech v sjednocující hladké okenní šambráně. V patře je šambrána doplněna parapetní i nadokenní římsou, ve druhém patře pouze parapetní. Okenní konstrukce jsou jednotné s ostatní částí domu. Objekt je završen sedlovou střechou na straně do náměstí zvalbenou, krytou pálenou krytinou s novodobě upraveným tvarem střešních vikýřů, respektující přibližně původní rozvrh umístění. Dům prodělal pozdně klasicistní úpravu dispozice starších částí přízemí se zrušením původních polí loubí. Byly vloženy nové klenební systémy přízemí. Zachovaly se pozdně středověké sklepy i okosený portálek. Prostory prvního i druhého patra převážně plochostropé.