měšťanský dům Rottalovský

Pohledově výrazně uplatňující se dvouposchoďový dvojkřídlý dům v jihovýchodní frontě Velkého náměstí. Hlavní čtyřosá fasáda do náměstí je v partii přízemního parteru členěna dvěma poli otevřeného loubí o dvojice ztlačených valených polí kleneb na trojúhelných výsečích mezi pasy. Fasáda byla výrazně přeřešena v první pol. 20. století. Přízemí je utvářeno bez přízedních čtyřbokých pilířů, oddělené od plastické sjednocené části fasády obou poschodí vyloženou kordonou pergamskou římsou. Pravoúhlá okna, výrazněji protažena v úseku úpůvodně půdního polopatra, jsou umístěna v profilované šambráně, osazené dřevěnou dvoukřídlou okenní konstrukcí s pevným poutce šestidílné kvadratické osnovy. Meziokenní plochy jsou sjednoceny Přízemními pilíři půlkruhové profilace s povrchovou kanelurou s absencí patek i hlavic. Ve vrcholu nad rovným kladím mírně vyložena neprofilovaná korunní římsa. V meziparapetní výplni střední dvojice okenních os je umístěn plastický přísně pravoúhlý profil kvádrů. Objekt je kryt v okolní střešní krajině poměrně vysokou sedlovou střechou s hřeben vodorovně s uliční řadou, opatřenou čtveřicí úzkých arkýřových okének. Přízemí je v přední části novodobě přeřešeno osazením novotvaru velkého okna segmentového zaklenutí napravo od původního vchodu dnes s dvojkřídlými prosklenými dveřmi na fotobuňku. Vpravo od nich je umístěn zabudovaný port bankomatu. V přízemí se čáastečně zachovalo valené klenutí na výsečích s vpravo umístěným novodobě přeřešené těleso dvojramenného schodiště. Krátké vlevo umístěné nádvorní křídlo zaklenuto valeně. Prostory prvého patra vesměs plochostropé s hlavní síní zaklenutou valeně na patibokých výsečích. Za stavebně nejhodnotnější části domu lze považovat sklepy s valenými klenbami na výsečích s dochovaným lomeným v profilu okoseným portálkem. Velká část přízemí směrem do dvora novodobě přeřešena pro potřeby provozu České spořitelny. Druhé plochostropé patro bylo navýšeno patrně přestavbou v roce 1921, kdy byla přeřešena fasáda. V důsledku přestavby střechy byl odstraněn rušivý element poměrně vysoké atikové zídky v rozsahu dvou středních okenních os. materiál: smíšené zdivo, kámen - pískovec, krytina - pálená taška