měšťanský dům zv. Figarovský

Moderně přefasádovaný jednoposchoďový dům v západní frontě ulice Vodní. Fasáda je členěna v partii přízemního parteru jednoduchým kovovým výkladcem s vpravo umístěným pravoúhlým vchodem v levé polovině, vpravo pak odsazeným pravoúhlými dvojkřídlými vraty novodobé konstrukce do průjezdu. Hladká fasáda je členěna nízkým přízemním soklem, kordonovou a ve vrcholu profilovanou podokapní římsou. Trojosé průčelí je osazeno trojdílnými pravoúhlými kastlovými okny s výklopnou ventilačkou. Objekt je završen vysokou sedlovou střechou. Přízemní dispozice je vpravo členěna valeně zaklenutým průjezdem sčásti na trojúhelných výsečích a styčných výsečích. Vlevo za přední místností je umístěno dvojramenné těleso schodiště. Ve většině místností přízemí patrné valené klenby na výsečích . Patro je převážně plochostropé s výjimkou střední části opět s valenými klenbami. Hodnotnou součástí jsou valeně zaklenuté sklepní prostory, částečně z lomového kamene a cihel. materiál: smíšené zdivo, krytina - plech