Městská spořitelna

Jedná se o dvoupatrovou nárožní budovu. Základní půdorysný tvar budovy určuje dlouhé křídlo stavebně rozdělené po celé své délce do dvou traktů – dvorního a uličního. Funkčně je pak budova rozdělena na dvě části – veřejnou (původně spořitelna, dnes MÚ) a obytnou, přičemž veřejná část je umístěna směrem k centru města. V místě křížení obou ulic se budova uplatňuje zaobleným nárožím, k němuž v ulici 17. listopadu přiléhá menší křídlo se schodištěm do pater veřejné části budovy. Zaoblené nároží završuje dvanáctiboká věž zastřešená. Objekt je podsklepen, v suterénu pod prostory někdejší spořitelny se nachází trezorová místnost s trezorem, sklepní prostory pod obytnou částí slouží potřebám nájemníků. Přístup do trezoru se nepodařilo zajistit. Hlavní vstup do veřejné části budovy umožňuje pískovcové schodiště z ulice 17. listopadu. Střechu pokrývají pálené tašky. V exteriéru dominuje oběma hlavním průčelím zaoblené nároží, v němž jsou v přízemí umístěna tři velká šestitabulková okna, v patrech pak tři tříkřídlá okna – dvojitá. Dominantní postavení nároží vytváří zejména dvanáctiboká třístupňová věž. Její spodní část je zděná, v exteriéru obložená v jednotlivých polích střechovitě kladeným obkladem tmavší okrové barvy. Střední část tvoří prosklené stěny mezi zděnými pilíři, vrchní část tvoří kopule pokrytá měděným plechem. Polovina hlavního průčelí do ulice 17. listopadu je zapuštěná, v přízemí zapuštěné části se nachází vstup, v patrech balkony, v 1. patře květinový s francouzským oknem. Ve druhé polovině jsou v patrech obdélná třítabulková okna, v přízemí okno šestitabulkové, všechna dvojitá. Na opěrné schodišťové zdi před vstupem stojí dvě sochy hledící ke vstupu. V průčelí do ulice Komenského se uplatňuje formou vysokého řádu pět kanelovaných polosloupů, mezi nimiž probíhají přes výšku 1. a 2. patra vysoká devítidílná okna prosvětlující prostor zasedací síně. V přízemí se nachejí okna šestidílná. Boční průčelí obytné části je celkem devítiosé, přičemž v patrech vyplňují všechny osy dvoukřídlá okna, v přízemí větší obdélná okna rozčleněná do vícero tabulek a vstup. Všechna okna v 1. patře obou hlavních průčelí mají pískovcové dvoustupňové parapetní desky a zaoblené šambrány při vnějším okraji vykousnuté. Okna ve 2. patře mají průběžnou parapetní i nadpražní římsu, rovněž pískovcovou, šambrány se uplatňují ve formě dvou subtilních polosloupků. Přes celou délku obou průčelí probíhá ve 2. patře v úrovni výšky oken pás obkladu, který je přerušen vysokým řádem zasedací místnosti a zapuštěnými balkony. Přesah střechy nese konzolová pískovcová římsa, prostor mezi konzolami vyplňuje rovněž obklad. Sokl obou průčelí má pískovcové obložení. Celkově se tak v pohledové části exteriéru budovy uplatňují tři druhy materiálu – hrubá omítka šedé barvy, obklad tmavší okrové barvy a žlutý pískovec. Fasáda zadního průčelí ve dvoře je jednoduchá, bez výraznějšího architektonického členění, se škrábanou omítkou šedé barvy. V členění zadního průčelí vyniká pouze schodišťový rizalit s balkony, zřejmé je také prolomení stěny scho-diště ve veřejné části budovy. Sochy u vstupu Čelně vlevo socha ženské postavy v dlouhých šatech sahajících až na plint. Socha stojí téměř v přímce, levou nohu má nataženou, pravou pokrčenou. Levou ruku má pokrčenou a opřenou v boku, pravá je rovněž pokrčená, drží na ramenou položený štít s městským znakem. Hlavu otočenou doleva směrem ke vstupu pokrývají polorozpuštěné vlasy. Pod dlouhými šaty je dobře znatelné prokreslení tělesných proporcí. Čelně vpravo socha muže v dlouhých kalhotách a pracovním plášti. Muž je zhotoven rovněž téměř v přímce, pravou nohu má nataženu, levou pokrčenou, výrazně vykročenou. Na levém rameni má položené plátno, které drží levou rukou. Plátno je rozvinuté až na zem, za-krývá pravou nohu. Rozvinuté plátno přidržuje i pokrčená pravá ruka, v níž drží knihu. Hlava je pootočena doprava směrem ke vstupu, hledí přímo. Obě sochy jsou zhotoveny z jemného šedého pískovce.