městské opevnění

Nejstarší částí hradeb v Českém Dubu je patrně ohrazení johanitské komendy a pozdějšího zámku (viz KP - areál zámklu č. p. 1/IV). Vlastní městské hradby jsou vedeny na hraně městské ostrožny, která je výrazně čitelná zejména na západní straně obtékané Ještědkou a na jižní a východní straně ve směru k předměstí Dolánky. Na severozápadní okraj zámeckého komplexu navazuje kamenná zeď běžící po východní hranici pozemků p. č. 710/2, 706/1. Zeď má v uvedeném úseku dvojí výškový odskok, na začátku splývá se západní stěnou domu č. p. 105/IV. Koruna zdiva je krytá betonovými taškami. Zdícím materiálem je sbíraný pískovec, opuka, a je zde zřetelná snaha o řádkování, a četné dozdívky z cihel. Úsek byl ukončen do r. 2006 menší zídkou přiléhající šikmo na hlavní zeď a vedenou dále po svahu až k Ještědce (zeď ohraničující původní parcelu). Od styku p. č. 706/1, 692 a 691 vede hradba zhruba kolmo na jižní průčelí kostela sv. Ducha (viz KP areál kostela sv. Ducha). Tato část má rozvolněné zdivo a pilíř z pískovocových kvádrů. Koruna zdiva je cihelná, spáry jsou cementové přetažené na líce kamenů. Průběh hradeb je dále narušen druhotně rozšířenou lodí kostela sv. Ducha, která vystupuje z líce někdejší zdi o cca 8 m. Od severního průčelí kostela hradba tvoří východní hranici pozemků p. č. 693 a 52. Popsaný úsek je tvořen převážně pískovcovým a opukovým zdivem prolitým betonem (řádkování nečitelné, kameny jsou spíše nahodile nalepeny), je značně poškozený jak pohledově, tak staticky četnými trhlinami. Koruna zdiva je betonová nebo z betonových desek. Na p. p. č. 52 vyčnívá z hradby drobná polygonální bašta. Před baštou je na p. p. č. 693 v horní části hradby trojice menších otvorů a dvojice opěrných pilířů. Na konce této části při p. p. č. 52 je zazděný jednoduchý kamenný pravoúhlý portál a nad ním je cihlová nadezdívka. Další úsek městských hradeb se nachází jižně od náměstí B. Smetany, nad Masarykovou ulicí. Dochovaný úsek navazuje z východu na dům č. p. 88. Z venkovní lícové strany je patrný otisk zaniklé hospodářské stavby přiléhají k hradbám. Těleso vlastní hradby je zděné z nepravidelných opukových kvádrů, lokálně dozděných při opravách cihlami. Koruna je z pálených cihel nebo z betonové mazaniny. Východním směrem hradba klesá a ztrácí se v zatravněném terénu (poblíž se nachází mlecí kámen – dle tloušťky asi spodek). Doba vzniku městských hradeb v Českém Dubu nebyla doposud uspokojivě doložena. Předpokládáme, že starší hradební část mohla být postavena při areálu johanitské komendy již ve 13. století, ohražení města je však patrně mladšího data – z 15. století. Nejpozději od 18. století byly na daný úsek hradeb přistavovány domy včetně hospodářských objektů, čímž se vzhled hradeb výrazněji proměnil.