městské opevnění

Městské opevnění probíhá v podstatě v trase obvodové fortifikace předchozího raně středověkého hradiště. Proto je také mimořádně exponované z archeologického hlediska. Na západní straně, v úseku nad soutokem řek Vltavy a Labe, opevnění navazovalo na zástavbu hradu, později zámku. Fortifikační systém byl tvořen hlavní hradbou s půlkruhovými věžemi, parkánem, parkánovou zdí s baštami, příkopem a vnějším valem, jehož součástí byla eskarpa příkopu. Na eskarpu nasedá částečně dochovaná vnější (třetí) zeď, kterou lze pokládat za součást novodobé fáze opevnění. Město mělo tři hlavní brány. Volnou součástí opevnění je vodárenská věž na Pražském předměstí.