městské opevnění

Torzálně dochovaný hradební pás městských hradeb obklopující historické jádro města lze rozdělit do dvou základních úseků, severní a jižní. Dobře dochovaný severní úsek podél nábřeží řeky Jihlavy tvoří mohutná kamenná zeď ukončená cimbuřím se střílnami. Hůře dochovaný jižní úsek linoucí se zejména podél ulic Komenského nám. Masarykovo nám., Hasskova ul. a ul. Bedřicha Václavka (starší pojmenování ul. Havlíčkova, nám. Čs. Armády, ul. Hasskova a Kateřiny z Valdštejna) je tvořen především spodní částí předprsní zídky bez střeleckých otvorů a prostorovou stopou příkopu. Severní úsek: Úsek obvodové hradby při břehu řeky Jihlavy je převážně v původním stavu a tvoří vesměs severní ohradní zeď dlouhých středověkých parcel domů na náměstí, v menší míře je pojmut do dvorních staveb. Hradba je prolomena několika novodobějšími pravoúhlými nebo segmentově zaklenutými brankami. Zdi při terénu silné cca 1,3 m jsou oboustranně sbíhavé tak, že v odskoku na vnitřní straně ve výši 2 - 2,5 m nad terénem 50 cm širokém je nástavba 50 cm silná a 1-2 m vysoká, v níž je vytvořeno cimbuří: stínky (zuby) 2,5 m široké s obdélnou svislou střílnou 12/30 cm v ose a hlavními průzory (proluky) 55 cm širokými. Obdélné svislé střílny uprostřed zubů cimbuří jsou dovnitř rozevřené bez tesaného ostění, s rovným nadpražím. Za průstřelnicí jsou z výstavby patrné kapsy po trámku zarážky pro ruční palné zbraně. Cimbuří je ukončeno pultovým zešikmením směrem ven s přesahem okapu asi 8 cm. Na místech, kde se ochoz s parapetem nedochoval, je zeď opatřena cihlovými nadezdívkami, anebo korunu postrádá a je nezpevněná. Z někdejších bašt nebo věží se dochovala jedna hranolová na východním konci úseku vysunutá směrem do koryta řeky a pojmutá do stavby mladšího domu (Karlovo nám. č. p. 35, st. p. č. 72). Z další zbořené bašty zůstaly patrné otisky bočních stěn a terénem překryté základy (Karlovo nám. č. p. 24, st. p. č. 59). Zeď je vyzděna z lomové místní žuly (durbachitu), kameny v nárožích, u střílen a v koruně zdi jsou hrubě zednicky (kamenicky) upraveny. Malta vyplňuje celou spáru až k líci zdi, je dobrá vápenná. Jižní úsek: Na jižní straně oválu historického jádra města nechráněného tokem řeky se městské opevnění sestává z vnější hradební zdi (kontreskarpy), příkopu a vnitřní městské zdi (obvodové hradby). Vnější linie opevnění je již málo zřetelná a předpokládána jen ve spodních partiích (na ubouraných částech jsou zdi nové), příkop je převážně zasypán (někde více nebo téměř zcela, jinde méně). Hradba dosahuje síly 140 cm a výšky po úroveň ochozu více než 400 cm. Dochovaná spodní partie předprsní zídky tloušťky 60 cm neobsahuje střelecké otvory, ale z vnitřní strany jsou zde patrny negativy svislých dřevěných prvků ochozu těsně nad úrovni jeho odskoku. V místech, kde hradba netvoří součást přistavěných domů, postrádá zpevněnou korunu a je rozrušována náletovou vegetací Hranolové dovnitř otevřené bašty jsou patrné např. jako součást fary (Martinské nám. č. p. 87, st. p. č. 3/1, rej. č. ÚSKP 22037/7-3150) či domu v ul. Bedřicha Václavka č. p. 85 (st. p. č. 133).