městský dům

Městský dům č. p. 58, orientovaný do ulice Klepary štítovým průčelím, se nachází v jihovýchodní části městského historického jádra Brušperka. Obytná část domu byla vystavěna na obdélném půdoryse doplněném jižní přístavbou s terasou vyrovnávající svažitý terén a zároveň zajišťující přední část obvodového zdiva hlavní budovy. Klasicistní dům je zděnou přízemní stavbou, částečně podsklepenou, završenou sedlovou střechou s hřebenem kolmým k ulici, na níž je aktuálně položena vláknocementová skládaná krytina (takzvané české šablony). Nad střešní rovinu vystupuje přezděný komín z režného zdiva. Objekt je zbudován převážně z cihelného zdiva. V základových partiích lze zaznamenat také zdivo kamenné, případně smíšené, a to jak u vlastní obytné stavby, tak rovněž u jižní přístavby. Dům je přístupný ze strany jižního i severního průčelí. Jižní okapové průčelí objektu je vertikálně členěno pilastry, původně osmi, jež v ploše fasády vymezují místa umístění jednoho dveřního a třech okenních otvorů s dřevěnými výplněmi typu „T“. Mezi druhým a třetím pilastrem od západu se aktuálně uplatňuje pouze mělké slepé okno. Zachované štukové hlavice jižních pilastrů jsou méně zdobné v porovnání s hlavicemi pilastrů štítového průčelí, dekorují je voluty a píšťaly. Pod římsou zdobí horní část dříku plochý reliéf čabraky se závěsným listovím. Neúplná štuková výzdoba, porušená zvětšením jižního dveřního otvoru, se zachovala alespoň v podobě vavřínového festonu s motivem trojlistů po stranách nad vstupem. Vchod do domu z jižní strany je přístupný z ulice Klepary po betonovém schodišti situovaném za terasou. Tento vstup byl patrně během první čtvrtiny 20. století mírně rozšířen, zvýšen a opatřen dvoukřídlými dřevěnými dveřmi, částečně prosklenými (dveřní skleněné výplně jsou v horní polovině doplněny zámečnicky zpracovanou mříží s geometrickým motivem). V severním okapovém průčelí se taktéž nachází pravoúhlý vchod do objektu, v němž jsou osazeny dřevěné dvoukřídlé dveře opět z první čtvrtiny 20. století; dále zde zaznamenáváme dva různorodé okenní otvory. Trojdílné okno v zadní části severní fasády signalizuje stavební úpravy menší severovýchodní místnosti asi v 50. letech 20. století. V ploše severního průčelí se neuplatňují žádné ozdobné architektonické články. Jinak je tomu v případě západní štítové fasády, která je svisle členěna třemi pilastry s hlavicemi zdobenými mušlí a píšťalami, jež jsou v horní části ukončeny volutami. Pilastry dosedají na předsazený sokl. Ještě na počátku 30. let 20. století byly dříky západních pilastrů doplněny v horním úseku plochým dekorem tvořeným čabrakou, mušlí a listovím. Pilastry původně nedosedaly na vysoký sokl, nýbrž navazovaly na lizénové rámy. Západní průčelí i dnes ukončuje korunní římsa, avšak při poslední rekonstrukci přezděná, doposud neomítnutá. V uliční fasádě jsou situovány dva okenní otvory s dřevěnou výplní členěnou taktéž do písmene „T“. Nad okny se nacházejí ve štuku profilované subtilní segmentové římsy. Obě nároží západního průčelí, stejně jako jihovýchodní nároží, jsou zaoblena do tvaru čtvrt sloupů. Starší trojúhelníkový štít domu č. p. 58 byl ze strany ulice Klepary v 90. letech 20. století nahrazen štítem volutovým, horizontálně rozděleným v horní třetině římsou a ve zbývající ploše vertikálně členěným třemi pilastry. Ve štítu jsou proraženy dva menší okenní otvory s dřevěnými výplněmi o šesti tabulkách. Bohatě profilovaná korunní římsa uliční štítové fasády byla původně chráněna podlomením. Při zmiňované rekonstrukci štítu, respektive celé střechy, bylo podlomení odstraněno a prozatím neobnoveno. Obdélný půdorys obytné části popisované budovy byl prodloužen o zadní přístavbu převážně ze škvárobetonových tvárnic, místy doplněných cihlami. Přístavba navázala na východní stěnu objektu. Zadní trojúhelníkový štít, posunutý směrem k východu, je v současnosti opatřen jednoduchým bedněním.