městský dům

Dnes je průčelí do ulice Rokytanského třípatrové, ukončené nad korunní římsou novorenesančním štítem. Přízemí je pětiosé, s osami pravidelně rozvrženými. Na prostřední ose je vchod z ulice, nad ním vynesen trojúhelníkový fronton vystupující z patrové římsky. Dveře jsou dřevěné dvoukřídlé, s plochou členěnou zrcadly, v nadpraží mají světlík. Na zbývajících osách po stranách dveří jsou obdélná okna s členěním do tří polí. V prvním, druhém i třetím patře je průčelí šestiosé, s okny na jednotlivých osách. Okna jsou obdélná, s členěním do tří polí, ve třetím patře jsou oproti ostatním výškově snížena. Okenní otvory rámují šambrány, v pravním patře s vyneseným trojúhelníkovým frontonem v nadpraží, ve druhém patře s nadokenní římskou, ve třetím patře s klenákem rozvinutým do stran štukovými, vně kosenými plochami. Atikový štít, členěný naznačenými pilastříky do pěti polí, je nad prostřední osou vyvýšen zprohýbaným segmentovým frontonem. Ve vlysu pod korunní římsou byl obnoven štukový nápis "ANT. PETROF", ve štítu, v ploše prostřední osy, je ve štuku letopočet "1905". Bočními stěnami ubíhajícími do hloubky parcel je dům čp. 60-61 přimknut z jižní strany k domu čp. 59 a na severní straně k domu čp. 62. Zadní průčelí kdysi dvou domů je v jedné frontě, je pětiosé. Okna jsou nová, členěná do šesti tabulek. Na první ose, severní, jsou sdružená okna. Okna stejného tvaru a velikosti jsou ve všech čtyřech podlažích. Osám odpovídají i šířkově obdélné okenní otvory do prostoru půdy. Na zadní průčelí navazuje asi do třetiny až poloviny hloubky zadní části parcely dvorek, výškově v úrovni podlahy prvního podlaží. za ním ve směru západním je pak, v místech roku 1995 zbořené staré zástavby na týchž parcelách, zvýšená terasa, která se pak při západním okraji pozemku prudce svažuje k ulici Čs. armády a k její zástavbě.