městský dům

Dům je situovaný v Pražské ulici, na okraji náměstí. Přízemní podélně orientovaný dům s mansardovou střechou je v průčelí pětiosý. Ve druhé ose zprava jsou umístěna dvoukřídlá vstupní vrata s diagonálně skládanými prkny. Vrata zdobí římsa, která se směrem k ose křivkovitě zvedá a volutovitě stáčí. Vnější okraje římsy zdůrazňují římsové hlavice s čabrakovými závěsy. Původně se přes průjezd vstupovalo do domu, novodobý vstup je umístěn v levé boční fasádě. Okna do ulice jsou dvoukřídlá tabulková rámována šambránou s ušima a podokenní římsou. Dispozice domu je trojdílná; z průjezdu zaklenutého stlačenou valenou klenbou s trojbokými výsečemi a v zadní části zastropeného trámovým záklopovým stropem vedou vstupy do obou části domu. Do pravé jednoosé části (asi výminek) i levé trojosé. Levá dvoutraktá část je rozdělena na čtyři přibližně stejné prostory; zadní pravá místnost je zaklenuta původní valenou výrazně stlačenou klenbou s jedním párem trojbokých výsečí. Ostatní místnosti byly upravovány; všechny jsou plochostropé s fabiónovou římsou, zadní levá má štukové zrcadlo. Prostory orientované směrem do ulice jsou druhotně rozdělené příčkou (19. stol.). Fasády pokryvá břízolitová omítka. . Na boční levé fasádě je zaslepený jeden okenní otvor s dřevěným ostěním, na dvorní fasádě je pod omítkou patrný zazděný otvor, rovněž s dřevěným rámem - otvor je umístěn nad stávajícími okny a zasahuje do konstrukce klenby zadní klenuté místnosti. Do dvora dům pokračuje pravým dvorním křídlem, který má převážně hospodářský charakter. V jeho dvorní části je umístěna stodola (bez ochrany). Předmětem památkové ochrany je dům čp. 10, přístupové schodiště a vymezený pozemek.