městský dům

Vícetraktová hl. budova+jednotraktová dvorní křídla+příčná budova+malé přízemní stavení ve 2. dvoře Fasáda do Týnské ul.: raně barokní podoba, nověji upravený parter, vstupní portál jednoduchých forem s pozdně barokními dřevěnými vraty, na obě strany pak nově upravené krámcové vchody, kvadratická rustika. V patrech dórské (kanelované) pilastry vysokého řádu, v neseném úseků kladí tryglyfy. Okna v patře na střídačku segmentové a trojúhelné frontony, ve 2.p. stuhové ostění s uchy a kapkami. V Z nárožním úseku v přízemí fragmenty dvou gotických lomených akrád. Na nároží pamětní deska Václava Budovce z Budova, nad deskou v nice socha Budovce od A. Bílka 1927. Štíty v nízké atice, průčelní štít zjednodušen. Boční fasáda hladká, okna se stuhovými šambránami a parapetními výplněmi v podobě vpadlých vykrajovaných polí. Nádvorní fasády raně barokní ostění s uchy a kapkami v 2.p. Pavlač u levého křídla s pozdně barokní formou pavlačových branek. V přízemí neogotický portál, vjezd novodobý, zazděný vstup s raně barokním portálkem. Pravé křídlo v patrech raně barokní členění lisenovými rámci. Zadní průčelí příčného křídla barokní štítový vikýř.