městský dům

Dvoupatrový dům na šířkové parcele, která po roce 1507 spojila dva měšťanské domy. Do náměstí se obrací tříosou fasádou v kombinaci dvou odstínů okrové barvy se smetanovou na vpadlých plochách. Přízemí scarpovitě předstupuje do ulice, je prolomeno třemi otvory s novodobými výplněmi. V 1. ose vstup do restaurace, portál s plochou šambránou s vykrojenými horními rohy, ve 2. a 3. ose polokruhově zaklenuté výkladce s plochým ostěním. Nad přízemím probíhá profilovaná kordonová římsa, shora oplechovaná, na ni navazuje profilovaná parapetní římsa (s vloženými plochými parapetními výplněmi) oken 1. p. Fasádu završuje korunní římsa s původní profilací, krytá prejzy. Nad ní se zvedá štít, na krajích se zachovanými renesančními obloučky (1,5 obloučku vlevo a 2 vpravo), mezi nimi tři části pozdně barokního štítu – boční nesou ploché pilastry s římsovými hlavicemi, završené segmentovým frontonem, střední část má na kraji a ve středu po dvou lizénách a je završena zalamovanou, ve středu segmentově vypjatou profilovanou římsou. Okna pater jsou osazena do lištových ostění s ušima, završených zalámanými profilovanými suprafenestrami – v 1. p. se třemi segm. úseky, ve 2. p. na kraji seg. úseky, ve středu špice. Výplně nevodové jednokřídlé, dělené kovovými profily do 3 x 4 tabulek. Vertikální členění fasády zajišťují široké lizénové pásy mezi osami a na jejich krajích, mírně vystupující z fasády a barevně odlišené tmavým nátěrem. Zadní fasáda nehodnotná, vznikla jako novotvar při rekonstrukci v 70. letech – zakončena dvěma trojúhelnými štíty, čtyřosá. Navazuje dvouúrovňový dlážděný dvorek a v zadní části na východní dělící stěně mezi parcelami zbytky výběhů kleneb ubouraného dvorního stavení. Střecha – dvě sedlové s hřebeny kolmo na průčelí, s novodobými krovy, kryté plechem.