městský dům

Nárožní čtyřpatrový dům o dvou křídlech svírajících navzájem ostrý úhel s odsazeným oblým nárožním tělesem završeným věžovitým nástavcem. Chodba z ulice Joštovy ústí u trojramenného schodiště v rohu zadního traktu. Obě shodně utvářená uliční průčelí s hladkou tvrdou omítkou spojujě věžovitý nárožní útvar. Přízemí adaptované na restaurační provoz (dříve kavárna Bellevue) je prolomeno vysokými pravoúhlými okenními otvory a vstupy. Průčelí v 1. 3. patře oddělená vyloženou kordonovou římsou jsou v plochách obou průčelí a na nárožním útvaru mimo postranní osy obou průčelí členěna velkými vpadlinami prolomenými třemi pásy pravoúhlých okenních otvorů vymezených průběžnými římsami a provázenými kanelovanými polosloupy. Průčelí v 4. patře oddělené výrazně vyloženou kordonovou římsou ustupuje a je opět kromě krajních os členěno vpadlým pásem s pravoúhlými okenními otvry ovšem již bez polosloupů. Průčelí ukončuje atika, na nárožním útvaru převýšená. V přízemí budovy částečně dochovány segmetové klenby do traverz, v zadním traktu jižního křídla při dvoře zachovány neckové klenbičky s fabiony.