městský dům - hotel Fialka

Dům se nachází ve střední části jižní fronty náměstí Svobody, východní průčelí se obrací do Kostelní ulice. Půdorys domu nevýrazně obdélný s delší osou ve směru sever-jih, dvě nadzemní podlaží. Nižší sedlová střecha s hřebenem kolmým k náměstí (při severní fasádě kolmé sedlo), krytina z pásů pozinkovaného plechu. Jižní štít zděný, mírně vytažený nad krytinu a shora oplechovaný. Severní fasáda – sokl značí pás hrubší omítky, korunní římsa zděná s maltovým profilem. Nad korunní římsou atika řešená jako balustráda, na vrchní římsce osazeny v místech pilastrů vázové ozdoby. Omítky fasády štukové, v přízemí kvádrované. Při nárožích po celé výšce kvádrované lisény. Ve štuku profilovaná kordonová římsa shora oplechovaná. V patře mezi okny pilastry se soklíkem a hlavicí. Nad hlavicemi spojitá římska, nad ní po stranách trojice pilastrů, v mezipolích rozetky. V přízemí po stranách po jednom vchodu se segmentovým záklenkem a rytou lištovou paspartou a vrcholovým štukovým klenákem. Uprostřed trojice čtvercových se segmentovým záklenkem, omítkové ostění provází lištová pasparta, ve vrcholu volutkový klenák. V patře sedm na výšku obdélných oken, ostění zděné s profilovanou šambránou, v klenácích různé reliéfy. Pod parapetními římsami plastická pole s vykrajovaným spodním okrajem. Východní fasáda – sokl není, korunní římsa zděná a ve štuku profilovaná. Líc stěny v severní části mírně šikmý. Vlevo obdélný vstup se zděným ostěním. Do přízemí ústí 4 na výšku obdélná okna, ostění omítnuté. V patře stejný počet na výšku obdélných oken se zděným ostěním.