městský dům kubistický

Patrový městský dům s dlouhým uličním průčelím a s vnitřním dvorem vystavěný ve svažitém terénu v blízkosti kostela sv. Jiří. Průčelí domu má soklovou podnož seskládanou z desek hlazeného kamene a do Zoubkovy ulice je děleno na dvě části. Pravá část je mírně předsazená, tříosá, se sedlovou kolmo k ulici nasazenou střechou zakončenou trojúhelným štítem. Okna jsou dvojitá, dvoukřídlá, s poutcem ve 2/3 výšky a mají plastické široké šambrány s vystouplým okrajem. Pod okny jsou masívní zděné římsy. Nad úrovní 1.patra je předtažená korunní římsa. Plochu štítu prolamují dvě segmentová okna s plasticky vystupujícími šambránami s konvexními jednou odstupněnými parapety jež pod okny vybíhají z průběžné horizontální římsičky. Spodní partie plochy štítu pod okny je členěna 3 plastickými trojúhelníky. Ze špice štítu vybíhá drobný nástavec s makovicí. Levá širší část uličního průčelí má v přízemí 4 osy, v patře je pětiosá a krytá je podélně usazenou sedlovou střechou. První dvě přízemní osy zprava zabírá partie vstupu a průjezdu, zvýrazněných ve svých horních částech z plochy omítky vystouplými půlkruhovými pásy se zvýšenou obrubovou linkou, které nasedají na mírně vypouklé a seříznuté konzolové římsy. K hlavním domovním dveřím je krytý přístup po několikastupňovém mírně zatočeném schodišti. Průjezd je klenutý valenou klenbou, v polovině hloubky přepažen novodobými železnými vraty. Při styku nároží průjezdu s dlažbou novodobé zámkové dlažby chodníku je na každé straně jeden odrazník v podobě kamenného bochníku. Nad vstupem a průjezdem jsou v patře menší obdélná okna. Od nich vlevo je další menší okno. Dvě následné osy mají okna s průběžnými masivními podokenními římsami v obou nadzemních podlažích. Nároží domu je okosené, v patře s tělesem půlkruhového arkýře s jedním obdélným dvojitým čtyřtabulkovým oknem s plastickou šambránou. Hmota arkýře je zakončena římsou a podpírána zesíleným pasem zdiva vybíhajícím ze soklové obkladové podnože domu. Celá podélná hlavní hmota domovního objektu má tvrdou škrabanou omítku barvy žemlové žluti. Za průjezdem se otevírá obdélný domovní dvůr s kamenným kostkovým dlážděním. Fasáda zadní strany domu má pouhé dvě osy s čtvercovými okny v patře nad průjezdem a po levé straně od něj krátká chodba s jednou otevřenou arkádou. Po levé straně je přistavěno mladší hospodářské obdélné křídlo (dnes s garážemi) a po pravé straně křídlo novodobé patrové přístavby s brizolitovou omítkou a plochou střechou.