městský dům se zbytkem Mýtské brány

Zděný dvoupatrový dům při vnitřní městské Mýtské bráně. Přední část tvoří měšťanský dům, na něj navazuje sál divadla s provozním zázemím. Přední nárožní díl je dvouposchoďový se čtyřmi osami do náměstí, se dvěma do ulice Mýtské. Střecha je mansardová krytá eternitem. Fasáda je klasicistní, s lomenými nadokenními římsami v prvém poschodí. Na obou nárožích jsou pod hlavní římsou čtvrtkruhové krakorce. Do Mýtské ulice pokračuje jakoby samostatné průčelí, dvouposchoďové, fasáda tříosá, v poschodí okna půlkruhovitá s rovnými římsami na konsolách, v druhém poschodí okna rovná, hladká. Třetí část tvoří zadní křídlo domu, které je do ulice obráceno nepročleněnou zdí, která s nápadnou masívností předstupuje před líc ostatního průčelí. Je to severní věž předsunuté věže gotické Mýtské (Slezské) brány. Sedlová střecha vytváří trojúhelný štít.