Mlýnská brána

Mlýnská brána se nachází v částí Sněmovního náměstí a spojuje JZ nároží zámecké budovy s původní budovou semináře pro výchovu kněží (dnes arcibiskupského gymnázia). Stavba jako celek je komponována asymetricky a skládá se ze tří hlavních částí různé šířky a částečně i výšky. Jádro celého komplexu představuje vlastní brána, skrze kterou prochází hlavní komunikace a jež dominuje oběma bočním, stejně vysokým částem, které představují původní úseky hradební zdi, přiléhající k bráně. Z jejich středu je brána (při pohledu z města) výrazně vysunuta doleva tak, že do ní přímo ústí silniční komunikace před zámkem. Pravý úsek hradeb je tedy mnohem širší. Převýšená brána je vyzdvižena na půdoryse čtverce a sestává ze dvou hlavních etáží. Přízemní etáží je na ose brány proražen průjezd, završený lomeným obloukem. Na průčelí obráceném směrem do města je plocha spodní etáže armována a od horní etáže ji odděluje výrazně vyložená, profilovaná patrová římsa. Vjezd do průjezdu je řešen jako gotický portál s profilovaným ostěním. Plocha horní etáže je hladká a její nároží jsou zvýrazněna širokými, nepříliš plastickými lezénami, které dosedají na patrovou římsu. Horní etáž je dvoupatrová a její plocha je ve své střední části členěna trojicí oken, uspořádaných symetricky do trojúhelníku v pořadí jedno nad dvěma. Jednoduchá okna spodního patra mají tvar na výšku orientovaného obdélníka a sdružené horní okno sestává se dvou úzkých obdélných oken. Na všemi třemi okny se nachází dvakrát do pravého úhlu zalamovaná nadokenní římsa a jejich ostění je členěno výžlabkem. Sdružené dvojokno je navíc vybaveno plasticky vystupující parapetní římsou a úzkou, z ní spadající příčně obdélnou parapetní výplní s uchama. Na ústřední ose brány je nad sdruženým oknem osazen kamenný erb olomouckého arcibiskupa ????????? Vlastní štít barokního tvaru s plastickou lištou, zakočenou ve vrcholu ornamenty ve tvaru C, je čtvrcený a v jeho prvním a čtvrtém poli se na zlatém poli nachází vpravo hledící orlice. Druhé a třetí pole vyplňuje šest stříbrných špiček, umístěných v pořadí čtyři nahoře a dvě dole. Ve středu štítu je osazen srdeční štítek. Na něm je zachycena vpravo hledící orlice, která na prsou nese další čtvrcený štít. V jeho prvním a čtvrtém poli je zachyceno kosmé ????; druhé a třetí pole vyplňuje??? Z vrcholu štítu vyrůstá patriarší kříž s trojlaločně zakončenými břevny. Na heraldicky pravé straně zpoza erbu vyčnívají biskupské insignie, mitra a berla, a na heraldicky levé straně odznaky knížecí hodnosti, meč a knížecí koruna. Celek je završen kardinálským kloboukem s 15 střapci na každé straně (umístěnými nad sebou v pořadí 1, 2, 3, 4, 5). Erb je osazen pod baldachýnem, v jehož vrcholu se nachází knížecí koruna. Na pravo od erbu je pod vrstvou omítky odkrytý fragment nástěnné malby, na které jsou zachyceny dvě bílé nápisové pásky s majuskulním nápisem: CAROLVS VRBEM // REPARARE STVDET //. Napravo od nich jsou biskupské insignie (berla a mitra), pod nimiž se nejspíše nacházel biskupův erb. Nápis informuje o úsilí biskupa Karla II. z Liechtensteina - Kastelkornu obnovit město, poničené švédskými nájezdy za třicetileté války. V úrovni erbu a malby jsou ve vrcholech nárožních lezén osazeny jednoduché vegetabilní ormanety ve formě heraldické lilie. Bránu završuje konzolová korunní římsa, na kterou dosedá střecha v podobě komolého jehlanu??? Ve střeše je na ose brány prolomen malý vikýř a na hřebeni střechy jsou osazeny dvě kovové větrné růžice, na nichž je uveden letopočet 18 // 89. Vnitřek průjezdu v bráně je završen valebnou klenbou. Oba přiléhající úseky hradební zdi jsou hmotově řešeny v podstatě stejně a na rozdíl od hlavní brány, která je utvářena v neogotických formách, mají podobu neoklasicistní. Oba jsou dvoupatrové a na straně směrem do města jsou kromě obou krajních os o patro snížené a tato jejich ústřední snížená část je řešena ve formě pilířového portiku. Každý z nich je komponován podle ústřední osy symetrie. Pravý úsek je celkem sedmiosý, z čehož pět ústředních os náleží snížené centrální části, která je ve středu prolomena tříosým pilířovým portikem. Střecha portiku spočívá na dvou ústředních pilířích a dvou nárožních, pilastry naznačených pilířích čtvercového půdorysu. Pilíře jsou opatřeny římsovými hlavicemi a nízkými patkami s oblounově vyloženou spodní částí, která dosedá na postamenty, odpovídající výšce soklu stavby. Mezi postamenty jsou osazena tři drobná, trojstupňová schodiště. Pilíře nesou vysoké kladí, tvořené hladkým architrávem, vlysem členěným triflygy a profilovanou římsou. Na římsu dosedá nízká pultová střecha. Vnitřní čelní stěna portiku je rytmizována vysokými pilastry stejných forem jako pilíře a prolamována je řadou tří vysokých pravoúhlých vstupních otvorů, nad nimiž jsou proražena malá, na šířku obdélná okna; nad ústředním vchodem je pouze vpadlá plocha téhož tvaru. Ve středu plochy je osazen kovový erb arcibiskupa ????. Vlastní štít je čtvrcený a v jeho prvním a čtvrtém poli se na zlatém poli nachází vpravo hledící orlice. Druhé a třetí pole vyplňuje šest stříbrných špiček, umístěných v pořadí čtyři nahoře a dvě dole. Ve středu štítu je osazen čtvrcený srdeční štítek. V jeho prvním a čtvrtém poli je zachycen vpravo hledící, vyskakující pes????; druhé a třetí pole vyplňuje??? Ve středu štítu je osazen korunovaný, půlený srdeční štítek, v jehož spodní polovině je zachyceno poloviční kolo. Z vrcholu štítu vyrůstá patriarší kříž s trojlaločně zakončenými břevny. Na heraldicky pravé straně zpoza erbu vyčnívají biskupské insignie, mitra a berla, a na heraldicky levé straně odznaky knížecí hodnosti, meč a knížecí koruna. Celek je završen arcibiskupským kloboukem s 10 střapci na každé straně (umístěnými nad sebou v pořadí 1, 2, 3, 4). Erb je osazen pod baldachýnem, v jehož vrcholu se nachází knížecí koruna. V ose pod erbem je nad vstupním otvorem osazen rovněž kovový, olištovaný štítek s textem C 2, nad kterým je zobrazen arcibiskupům erb. Vnitřní boční stěny portiku jsou řešeny stejně jako stěna čelní, ale jsou pouze jednoosé. Plně boční stěny lemující portikus jsou členěny obdobně, pouze v přízemí se na nich nacházejí pouze o něco nižší okenní otvory. Vnitřek portiku je završen rovným stropem, jehož plocha je členěna velkými kazetami. Hmotově převýšené boční úseky a horní patro nad ústřední částí jsou prolamovány malými, zhruba čtvercovými okny, které jsou rozloženy v pravidelných intervalech. Všechny stěny jsou armovány a nad okny ústřední části jsou v omítce naznačeny klenáky. Převýšené úseky jsou završeny profilovanou korunní římsou. Střecha nad hlavní převýšenou částí je sedlová. Střecha nad krajními úseky má podobu poloviny střechy valbové. Levý, také dvoupatrový, ale užší úsek zdi hradební zdi je celkem trojosý a v jeho ústřední ose je proražen široký průchod pro pěší. Jeho průčelí má podobu pilířového portiku, řešeného stejně jako portikus na opačné straně, avšak pouze jednoosého. Obě převýšené boční osy jsou v každém patře členěny jedním větším, na výšku obdélným oknem a okno je také proraženo ve středu převýšené části nad portikem. Vnitřní stěny průchodu jsou dvouosé a řešeny jsou stejně jako stěny pravého portiku. Kromě levého vstupního otvoru na pravé stěně jsou všechny ostatní otvory pouze naznačeny mělkými výklenky. Fasáda obrácená směrem ven z města je řešena obdobně, ale hmotově je jednodušší. Na průčelí vlastní brány je v rámci armovaného přízemí akcentována ústřední osa, která je lehce zasazená a na způsob triforia pročleněná řadou vpadlých ploch, završených lomeným obloukem, do kterých jsou vepsány na způsob jeptišek trojlaločně zakončené plochy. V ose nad portálem je již nad patrovou římsou prolomeno vysoké okno s lomeným obloukem, opatřené ve štuku naznačeným, profilovaným ostěním. V ose nad ním je dále situován okulus, orámovaný (dřevěnou?) profilovanou obručí. Plochy po stranách oken jsou rytmizovány dvojicemi plasticky vystupujících polopilířů, jejichž čelní plocha je členěna motivem jeptišky a které jsou završeny reliéfním motivem fiály s kytkou a poupětem ve vrcholu. Při patě vnitřních fiál se nad oknem táhne profilovaná římsa. Průčelí delšího úseku zdi je zde hladké a členěno je pouze řadou oken, probíhající pod střechou. Průčelí kratšího úseku zdi je řešeno stejně jako na opačné straně. Materiál: smíšené zdivo; hladká omítka okrové barvy (na vlastní bráně tmavší barvy; na bočních částech barvy světlejší); tektonické články jsou akcentovány bílou; erb pod střechou vlastní brány: kámen (pískovec); vegetabilní dekorace pod střechou vlastní brány, erb a pamětní deska na širší spojovací části: litina Krytina: na střeše bočních částí stavby: částečně bobrovka (převýšené dvoupatrové části), částečně plech (nižší jednopatrové části); na střeše vlastní brány: měděný plech