mohylové pohřebiště

Lokalita se nacházína mírném V svahu pod návrším Baba. Pohřebiště je tvořeno celkem 69 mohylami uspořádanými do 5 více či méně pravidelných řad po 10, 15, 8, 8 a 8 mohylách. Zbývající mohyly jsou situovány do prostoru mezi jednotlivými řadami. Archeologické výzkumy a nálezy: Asi čtvrtina mohyl nese stopy starých výkopů, o jejichž autorech ani případných nálezech se nedochovaly žádné zprávy. Z tří mohyl prozkoumaných v letech 1926 – 1927 byly nálezy uloženy do Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Poslední výzkum proběhl na pohřebišti v roce 1983, kdy byla prokopána malá mohyla o průměru 5 m porušená při stahování dřeva. V mohylovém násypu bylo zjištěno několik koncentrací uhlíků, z nichž jedna obsahovala bronzovou esovitou náušnici, dále byly v mohyle nalezeny dva zlomky keramiky z doby hradištní. Uložení nálezů: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (i.č. J.IV. 48, 17378-17380)