Most s dvojicí soch

Na místě staršího dřevěného mostu stojí jednoobloukový mostek v náspu cesty z Příhrádku k zámku, přes stroužku odvodňující bývalý hradební příkop. Zdivo i půlkruhově valená klenba (výška oblouku 165 cm, rozpětí 235 cm) jsou z lomového kamene, klenba místy vyspravena cihlou, parapety nad mostovkou jsou režné, cihelné, mostovka dlážděna žulovými kostkami. Kolmo k ose mostu vybíhají na obou stranách šikmé opěrné zdi navezeného terénu. Koryto potůčku je vybetonováno a obloženo lomovým kamenem. Směrem k zámku je parapet mostku prodloužen a na obou stranách zakončen zděným omítaným pilířem s betonovým překrytím. Na pilíře byly druhotně přeneseny sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Františka de Pauly.