Musconský palác

Objekt z počátku 17.století se středověkým jádrem doplněný a upravený v baroku v r. 1800 a v 19. století. Dům je třípatrový, uliční křídlo s již. dvorním křídlem a zadním stavením spolu s vysokou ohradní zdí k čp. 382/III uzavírají poměrně rozlehlý obdélný dvůr. Vysoká ohradní zeď je členěna nikami a doplněna klasicistní kašnou. Dům byl kdysi spojen s dnešním čp. 479 na Maltézském náměstí. Areál tvoří: - č.p. 380, palác Musconský, později Harbuval-Chamaré - kašna Dům je třípatrový. Uliční křídlo s již. dvorním křídlem a zadním stavením spolu s vysokou ohradní zdí k čp. 382/III uzavírají poměrně rozlehlý obdélný dvůr. Průčelí je klasicistní s dvěma krámskými výkladci v zaklenutých portálech v parteru. Střední portál je vjezdem, osazeným dvoukřídlými vraty. V klasicistním rozvrhu průčelí se skrývají ještě barokní rezidua a charakteristický návrat k počátkům baroka. Okna ve všech patrech doplňují vyznačené parapety s obdélným vpadlým polem, v 1. p. jsou doplněna suprafenestrami s triglyfy, ve 2. p. s konsolami a vpadlým polem. Ve 3. p. již chybí suprafenestry i kryjící přímé římsy, uplatňující se v nižších podlažích. Zadní fasádu hl. budovy překrývá pavlač chráněná raně klasicistním zábradlím, odpovídajícím době vzniku průčelní fasády (1800). Okna mají stuhové šambrány, které se objevují i na levém bočním křídle. V konci tohoto křídla se v přízemí uplatňuje druhotně použitý kamenný portálek. Zajímavá je fasáda zadního stavení s vloženým mezipatrem. Přízemí otevírají dva oblouky vjezdu, z nichž jeden sloužil jako průjezd (vlevo), druhý asi jako kočárovna; oba jsou lemované pásy a zvýrazněny vrcholovým klenákem. Mezipatro osvětlují nízká okna ve stuhových šambránách, patro odděluje kordonová a podokenní průběžná římsa. Tři okna lemují stuhové šambrány a doplňují vyznačené parapety. Architektonicky je rovněž pojata pravá ohradní zeď, jejíž úprava rovněž vznikala r. 1800. V přízemí prolamují stěnu niky s konchou, v úrovni 1. p. niky s odsazeným poloeliptickým záklenkem. Uprostřed doplňuje stěnu kamenná neprofilovaná nádrž, doplněná klasicistní dvojetážovou kaskádovou fontánou (s kanelovanými dříky a dvojicí mušlí) vrcholící lví hlavou. Hl. budova je v celém rozsahu podsklepena. Klenby jsou vyzděny ze smíšeného materiálu a pocházejí - stejně jako dispozice - z renesanční výstavby. Ve sklepě se zachovalo kamenné ostění z 18. stol., v předním prostoru studna. Průjezd přízemí kryje renesanční valená klenba s řadou trojúhelných styčných výsečí, jejichž hrany jsou vytaženy do výrazných hřebínků. Pilířové schodiště bylo do dispozice dodatečně vloženo (1800).