nemocenská pojišťovna

Samostatně stojící dvoupatrová budova řešená ve stylu moderny s bohatou geometrickou výzdobou fasády. Objekt je postaven na obdélném půdorysu, pouze ze zadní strany domu vystupuje rizalit s hmotou schodiště. Hlavní průčelí je šestiosé, přičemž tři pravé osy jsou vloženy do mělkého rizalitu, který je zakončen zvlněnou atikou s volutami. Přízemí hlavního uliční průčelí je hladké, zdobené pouze profilovanými šambránami kolem okenních otvorů. V prostřední ose rizalitu je ve výrazném portálu s geometrickým vzorem situován hlavní vstup do objektu. Patro je od přízemí odděleno výraznou kordónovou římsou. Obě horní podlaží jsou rozčleněna pilastry. Okenní otvory jsou zde sdruženy po dvou a mají společnou pod i nadokenní římsu. Parapetní výplně pod okny ve 2. patře jsou zdobeny rostlinnými prvky. Nad okny 2. patra je v rizalitu výrazná převýšená korunní římsa s geometrickým vzorem. Zadní průčelí zvýrazňuje rizalit se schodištěm a se vstupem, který je zastřešen valbovou střechou. Nad jeho střechou je rovná atika s volutovými štíty. Zadní průčelí je prolomeno včetně rizalitu deseti okenní osami. Okenní výplně (mimo schodiště) jsou na hlavním i zadním průčelí shodné. Jedná se o čtyřdílná, osmitabulková okna. Zadní průčelí má fasádu členěnou pouze římsami. Pravé boční průčelí je v patrech děleno pilastry. K druhému bočnímu průčelí byl později přistavěn další objekt. Střecha objektu se skládá ze dvou valbových střech různé výšky. Realizaci s použitím betonových konstrukcí provedla známá firma N.RELLA & NEFFE, Aussig-Karlsbad.