obchodní dům Družba

Nárožní budova do Jindřišské ulice s převážně prosklenou fasádou měděné barvy má válcovitou nástavbu (půdorys mnohohranu) s restaurací a kavárnou. Nosná konstrukce je ocelová. V parteru do Václavského náměstí a Jindřišské je výrazné uplatnění přízemních výkladců, v rámci celé hmoty oživení v podobě válcovité nástavby s kavárnou. Lehký obvodový plášť s hliníkovými okny a svislými slunolamy je původní, stejně tak vápencový obklad. Na nástavbě do Václavského nám. a na fasádě do Jindřišské jsou původní znaky „vd“. Z technické zprávy: Architektonické pojetí novostavby: „vyplývá z exponované polohy staveniště (….) hmotové vertikální členění budovy by mělo odpovídat charakteru řazení dnešní zástavby a historické parcelaci Václavského nám. Pro Jindřišskou ulici je charakteristické horizontální řešení průčelí. Snaha rovněž odlišit rastr nárožní části budovy od členění fasády průčelí u čp. 828 a současně zjemnit přechodový článek fasády mezi oběma domy. Řešení parteru je novodobě upraveno, otevřená pasáž kolem obchodnch prostor byla uzavřena a přičleněna k obchodnímu domu, vstup do administrativní části je z Jindřišské ulice, nikoliv z pasáže.