objekt I.

Zděný omítnutý patrový objekt na půdorysu tvaru písmene L je v současné době torzem, které je na severozápadní straně ubourané (zde navazovala nejstarší část zástavby celého areálu dvora, gotická tvrz, která byla zbořená). Jihozápadní průčelí je dnes téměř bez omítky, takže je vidět zdivo z lomového kamene, doplněného nad otvory cihlami. Vzhledem ke značnému výskytu vegetace na této straně budovy je úroveň přízemí špatně zřetelná. Na starších fotografiích jsou vidět tři otvory, odpovídající osám v prvním patře první, druhé a čtvrté zprava. V patře je pět okenních otvorů, rozmístěných dosti nepravidelně. V ose první zprava je otvor obdélný, orientovaný na šířku. Další tři otvory jsou zhruba čtvercové. Otvor v ose druhé zprava je situovaný s větším odstupem než otvory v osách třetí a čtvrté zprava. V ose páté zprava je zazděný obdélný otvor. Kolem něho je zbytek šambrány se zvýrazněným vnějším okrajem. Stěnu ukončuje profilovaná hlavní římsa, která obíhá celý objekt. Dvouosá jihovýchodní fasáda má dosud částečně zachovanou omítku – zejména v patře. To člení lizénový rám, který byl pravděpodobně i v přízemí. I na této straně je u domu množství náletové zeleně, takže přízemí je vidět pouze zčásti. V pravé ose je vstupní otvor, lemovaný šambránou se zvýrazněným vnějším okrajem, vlevo od něj je (podle starší fotografie) malý obdélný, na šířku orientovaný otvor okenní. V prvním patře jsou v obou osách obdélné okenní otvory, pravý z nich opět lemuje šambrána. Severovýchodní stranu tvoří (zleva) fasáda vystupující části objektu a torzo stěny dnes ubourané části. Vystupující část je v přízemí dvouosá, v patře trojosá. Pod nečleněnou novější omítkou je u severního nároží patrný podobný lizénový rám jako je na jihovýchodní straně. V levé ose přízemí je vstup – dvoukřídlé dřevěné dveře rámové konstrukce. Levé křídlo je užší, než pravé, obě křídla rozděluje širší vodorovné prkno na poloviny, vyskládané z diagonálně kladených prken. V horní části společně tvoří klasovitý tvar, v dolní části směřují prkna na obou křídlech horním koncem doprava. V pravé ose přízemí je nízký obdélný vstupní otvor. V prvním patře jsou tři obdélné okenní otvory, z nichž levý je vyšší, než zbývající dva. V této ose je také zbytek dřevěného okenního rámu, z něhož je zřejmé, že okno bylo dvojité dvoukřídlé, s oddělenou horní částí. Kolem okna je šambrána se zvýrazněným vnějším okrajem. Mezi oběma částmi severovýchodní strany objektu je úzká severozápadní stěna. Na zbytcích omítky je patrný lizénový rám. V úrovni patra je zazděný segmentově zaklenutý otvor, umístěný u styku s druhou částí severovýchodního průčelí. Pod nárožní lizénou je – zhruba v úrovni mezi podlažími – vidět neúplné psaníčkové sgrafito. Torzální část severovýchodní fasády je jednoosá, na pravé straně má nepravidelný tvar, vzniklý ubouráním zdiva. Je z větší části bez omítky, takže je viditelné zdivo patra (přízemí je téměř celé zakryté náletovou vegetací). Je tak zřejmé, že zbylou část patra tvoří dvě stavební fáze – levá strana je z lomového kamene, doplněného několika kvádry, střední a pravá strana jsou cihelné. V prvním patře je obdélný okenní otvor s torzem šambrány. Objekt měl valbovou střechu, krytou drážkovými taškami – z ní je již pouze torzo. Poznámka: popis odpovídá stavu v září 2006.