objekt II.

Zděný omítnutý patrový objekt má obdélný půdorys. Na jihozápadě se na něj napojovala dnes zbořená budova (nejstarší část zástavby celého areálu dvora - gotická tvrz). Z této budovy zůstal nepatrný zbytek, který bude popsán na konci tohoto textu. Objekt II. má jihovýchodní průčelí šestiosé. Nejvýraznějším prvkem jsou zazděné arkády v patře, doplněné vodorovnou lizénou pod otvory a druhou pak nad úrovní přízemí. Arkádové oblouky jsou i v přízemí – v osách první a druhé zprava. Arkáda v ose první zprava je zazděná, je v ní vstupní otvor, lemovaný kamenným ostěním s ušima – dnes rovněž zazděný. V ose druhé zprava je arkáda volná - je zde vstup do síně (bez dveří). Ve zbývajících čtyřech osách přízemí jsou velká dvoukřídlá obdélná vrata – v ose první zleva železná, v ostatních pak prkenná. V prvním patře je ve všech osách obdélný otvor. Ten v ose první zprava je nejvyšší, dnes je v dolních dvou třetinách zazděný. Horní strana ostatních otvorů patra je již ve stejné (nižší) úrovni. V ose druhé zprava byl původní okenní otvor prodloužený směrem dolů, podobně pak i otvor v krajní levé ose. Ve zbývajících třech osách jsou stejné okenní otvory, dole zazděné několika řadami cihel. Všechny otvory jsou bez výplní. Stěnu ukončuje profilovaná hlavní římsa. Na jihozápadě se k objektu napojovala zbořená budova, z níž zůstalo drobné torzo (je popsáno na konci tohoto textu). Severozápadní průčelí objektu II. je rovněž šestiosé, člení ho mezipatrová lizéna. Omítka je zde pouze torzální, je tak vidět převážně kamenné zdivo, doplněné v menší míře cihlami – hlavně u otvorů. Ve všech šesti osách jsou okenní otvory, lemované ostěním se zvýrazněným vnějším okrajem – až na osy první a druhou zleva v prvním patře. Otvory v přízemí mají vnější mříž z esovitě zprohýbaných prutů, spojovaných prstenci - kromě osy druhé zleva. V ní je pod přízemním oknem ještě obdélné, na šířku orientované okno do sklepa, dnes zazděné. Kolem otvoru je ostění - je možné, že tato sklepní okna jsou i v jiných osách přízemí, to je však dosti zarostlé vegetací a tudíž špatně patrné. V prvním patře jsou v osách první až čtvrté zleva zbytky dvojitých dvoukřídlých dřevěných oken s vnějšími křídly v líci a s oddělenou dvoukřídlou horní částí. Dolní křídla člení vodorovná příčle na poloviny. Nad okny je profilovaná římsa, pod nimi pak zbytky parapetního pole. V ose první a druhé zleva je původní otvor zmenšený cihlovou dozdívkou. Průčelí zakončuje profilovaná hlavní římsa. Severovýchodní fasáda má stejné členění jako na severozápadní straně. I zde zakrývá přízemí náletová vegetace – vidět je tak pouze část otvoru v ostění, situovaného zhruba uprostřed stěny. V prvním patře je na pravé straně zazděný okenní otvor se stejným orámováním jako u oken patra v severozápadním průčelí. Nad profilovanou římsou se zvedá trojúhelný štít, po stranách s plastickým orámováním. V ose štítu jsou dva větrací otvory – dolní je oválný, orientovaný na šířku, malý horní pak kruhový. Budova má sedlovou střechu s námětkem, krytinou jsou bobrovky. Na jihovýchodní straně je uprostřed střechy, blíže dolnímu okraji, volské oko, ve střeše jsou tu ještě dva zděné komíny. Nepatrné torzo zbourané gotické tvrze, těsně napojené na objekt II., je rovněž patrové, avšak koruna jeho zdiva je o dosti níže. Jeho jihovýchodní stěna je v úrovni přízemí zarostlá náletovou zelení. Patro je bez otvoru, na levé straně je torzo cihlového záklenku. Stěnu ukončuje cihlová fabionová římsa. Protější severozápadní strana je bez otvorů. V přízemí jsou pouze zbytky omítky, takže je vidět zdivo. Tvoří ho převážně lomový kámen, doplněný menším množstvím cihel. Po zbourání většiny budovy se odhalila původně vnitřní strana jihozápadní stěny, která je tak dnes součástí exteriéru. V přízemí je na pravé straně zbytek klenuté místnosti, dochovala se také část příčky v patře. Z obou původních prostor patra vede do objektu II. obdélný vstupní otvor. Profilovaný dřevěný trám odděluje torzo štítu Poznámka: popisy odpovídají stavu v září 2006.