objekt III.

Objekt III. je zděná omítnutá patrová budova na půdorysu tvaru písmene L s rizalitem v severovýchodním průčelí. Je zasazená do zvyšujícího se terénu – zejména na dvorní straně. Na severovýchodě se k bočnímu křídlu v ose napojuje vedlejší objekt (obytný a hospodářský objekt). Jihozápadní průčelí (do návsi) člení mezipatrová lizéna a profilovaná hlavní římsa. Omítka je částečně poškozená, takže místy je vidět kamenné zdivo, u otvorů doplněné cihlami. Jednotlivé otvory jsou rozmístěné dosti nepravidelně. V přízemí je v ose první zleva okno, dnes zvenku zatlučené prkny. Následuje pět nízko situovaných obdélných okének, orientovaných na šířku. První zleva je dnes zazděné, ostatní jsou zabezpečené jednoduchou mříží. Mezi okénky druhým a třetím zleva je ve stěně patrný široký zazděný otvor, nahoře zakončený do segmentového oblouku. V zazdívce je obdélný okenní otvor, dnes opět převážně zazděný – pouze nahoře jsou skleněné cihly. V patře je v ose první a druhé zleva novodobé dvoukřídlé okno. Následují tři, blízko vedle sebe umístěné, o něco menší okenní otvory - opět s novými výplněmi. Další tři okna jsou rovněž situována v malém rozestupu. Jsou to dvojitá dvoukřídlá okna s oddělenou horní částí a s vnějšími křídly v líci. Kolem oken je šambrána. V ose deváté zleva je obdobný otvor, dnes převážně zazděný – v jeho dolní části je zamřížované, na šířku orientované okénko. O něco menší okenní otvory vyplňují osu desátou a jedenáctou zleva – levý z nich je dnes zazděný. Dvouosou severozápadní fasádu člení v patře lizénový rám, tvořený nárožními svislými lizénami a vodorovnou lizénou mezi přízemím a patrem a pod hlavní římsou (toto členění bylo patrně i na jihozápadní straně, kde se však dochovalo pouze částečně). Následkem značného poškození omítky je na této straně velmi dobře patrné zdivo, tvořené převážně lomovým kamenem, doplněným v menší míře cihlami. Obě osy přízemí i patra jsou zde umístěné symetricky. Pravá osa je zazděná, v patře je kolem otvoru šambrána. V levé ose přízemí je obdélný okenní otvor, nad ním je ve stěně zazděná část kamenného ostění. V levé ose patra je novodobé dvoukřídlé okno. Severovýchodní průčelí vybíhá na pravé straně do dosti hlubokého rizalitu (či bočního křídla). Severovýchodní fasáda rizalitu je dvouosá. V pravé ose přízemí jsou novodobé dveře, levá osa je zakrytá vegetací. V obou osách patra je novodobé okno, kolem otvorů jsou zbytky šambrány. Jihovýchodní stěnu rizalitu a zároveň část severovýchodního průčelí hlavní části budovy zakrývá novodobý neomítnutý přístavek. Je stejně vysoký jako vlastní objekt, má pultovou střechu, krytou vlnitým plechem. Severovýchodní stěna objektu je zasazená do terénu, takže úroveň přízemí je zde spíše suterénem. V patře jsou tři otvory s novodobými výplněmi. Uprostřed jsou dveře, přístupné po schodišti, situovaném v ose. Vpravo a vlevo od nich je pak okno. Severozápadní průčelí má uprostřed o něco nižší cihlový přístavek s pultovou střechou, krytou drážkovými taškami. Vpravo od něj je stěna bez otvorů, vlevo od něj je v patře okenní otvor, dnes zazděný. Obě hlavní křídla mají sedlovou střechu, rizalit pak valbovou, krytinou jsou drážkové tašky. Ve střeše jsou tři zděné komíny – jeden je v rizalitu, další dva pak blízko něj. Poznámka: popis odpovídá stavu v září 2006.