obytný dům hospodářského dvora

Předmětná budova je přízemní, disponovaná na 10 x 2 okenní osy a zastřešená sedlovou, valbami ukončenou střechou. Na jižní straně je přízemí nad okolní klesající terén vyvýšeno o cca 3-4 m. Zdivo je převážně lomové, z protáhlých plochých úlomků místní vrstevnané horniny. Lomové zdivo je z velké části plentované páleným materiálem. Místy zdivo tvoří cihlové úseky (řádky cihel, větší plochy líce). Podoba cihelného zdiva kolem okenních otvorů ukazuje na dodatečné úpravy. Z poškozeného stavu omítek jsou v několika místech patrné pískovcové kvádry a v nárožích dva druhotně použité fragmenty překladu pravoúhlého otvoru. Profilace s oblounem mezi dvojicí výžlabků odkazuje ke gotickému nebo goticko renesančnímu původu těchto prvků. Po novodobých úpravách se nejlépe dochovaly čelní fasády a podélná východní fasáda, s rytmem přesahů zhlaví vazných trámů. Fasády člení hlazené lizénové rámy, plochy pokrývá hrubě rovnaná natíraná omítka. Pod omítkou se nacházejí zbytky starší, hladké, bíle natřené omítky s lizénami. Na pekované omítce jsou zřejmě stopy rudkových kreseb. Východní fasáda je rozvržena na čtyři pole v rytmu 3-2-3-2 okenních os. Okenní otvory, s částečně dochovanými dvojitými ven a dovnitř otevíravými okny, rámují pásové šambrány. Čelní i nádvorní fasádu člení bíle natřené lizény, při nárožích sdružené. Z nádvorní, novodobě upravené fasády vystupuje čtveřice předsíní se vstupy do jednotlivých bytů. Střechu kryjí na jižní polovině pálené drážkové tašky, na severní eternitové šablony. Vystupují z ní tahové komíny. Dělení střechy zřejmě upomíná i na původní rozdělení funkce budovy na jižní obytnou část s příslušenstvím a severní část s chlévy. Podle historických písemných i fotografických dokladů původně pokrýval střechu budovy s řadou vikýřů šindel. Na nádvorní straně byly předzahrádky s plaňkovými ploty. Budova je nyní rozdělena na pět bytových jednotek, s jednoduše řešenými místnostmi. Na jižním konci domu, kde je přízemí nad okolní klesající terén vyvýšeno, se nachází valeně klenutý sklípek, vyzděný převážně z lomového kamene, místy z cihel. V prvním a třetím bytě ze severní strany jsou další dva sklípky, zřejmě mladšího původu. Severní sklep je nepřístupný. Sklípek, blíže ke středu stavby, je sklenutý cihelnou segmentovou klenbou. V bytech se zčásti dochovala prkenná podlaha, zčásti byla již nahrazena betonem. Kromě sklepních prostor a plackové klenby v prvním bytě ze severní strany jsou všechny místnosti plochostropé (v prvním bytě od severu, kde bývala kovárna, navíc s krajními omítnutými stropními trámy). Okenní otvory a některé dveřní otvory ve všech bytech mají segmentové záklenky. Vnější i vnitřní šestitabulkové okenní výplně se dochovaly převážně v severní části domu s čp. 1. V domě stojí za pozornost soubor původních dřevěných dveří z 19. století a z 1. pol. 20. století. Převažují dveře rámové konstrukce s obdélnými výplněmi, osazené v dřevěných zárubních (místy s profilací). Do souboru dveří patří i svlakové dveře při vstupech na půdu (v prvním bytě ze severní strany s pásovým závěsem s lístkovým koncem) a do segmentově sklenutého sklípku. Vstupy na půdu jsou v chodbičkách dvou bytů v dřevěném prkenném obložení s lištami (v prvním bytě z jižní strany a v třetím bytě ze severní strany). Nejlépe zachovaný je třetí byt ze severní strany (jednotný soubor dveří, prkenná podlaha, sklípek s původními svakovými dveřmi a segmentovou klenbou a vstup do krovu s mazaninovou podlahou). Dům má hambalkový krov, s jednostranným zavětrováním. Půdní prostor je rozdělen do tří úseků, přístupných ze tří bytů (prvního a třetího bytu ze severní strany a prvního bytu z jižní strany). V podlaze půdy jsou patrné povaly s mazaninou.