ohradní zeď s branami a třemi schodišti

Oplocení kopíruje mnohoúhelníkový pozemek kostela se hřbitovem a je provedeno v podobě souvislé zděné konstrukce. Plná zeď má omítaný povrch svislých ploch, které jsou zakončeny kamennými prvky ve tvaru stříšky s lehkým přesahem. Zeď je přerušována pouze jednotlivými vstupy, které podle konfigurace terénu jsou doplněny o schodiště. K vnitřní straně zdi jsou přistavěny kamenné náhrobky a výklenkové kapličky, jejich výška jde nad korunu zdiva. V některých místech jsou náhrobky zapasovány přímo do zdi, jinde zase je vytvořen pro ně výklenek. Reprezentativní vstup se schodištěm se nachází na severozápadní hranici pozemku a umožňuje vstup do areálu z ulice Tylova a zároveň se je součástí propojení kostela s farou. Schodišťové těleso je plně na pozemku hřbitova zapuštěno do terénu. Průhledem se otevírá podhled na severozápadní fasádu věže kostela sv. Jiří. Vnější, terénní schodiště je přímé se čtyřmi rameny o čtyřech stupních. Plně podepřené stupně jsou v běžném sklonu vytvořené z kamenných prvků. Nášlapnou vrstvu podest tvoří kamenná dlažba z velkoformátových obdélných elementů. I toto schodiště má po stranách opěrné zdi, jejíž korunní kamenný prvek lícuje s posledním stupněm schodiště. Opěrné zdi jsou vyskládány z kamenných hranolů kladených v řadách. Levá strana výstupu je opatřena zábradlím v podobě do zdi upevněného kruhového profilu. S úrovní prvního stupně je zarovnána vstupní brána v podobě dvou nárožních pilířů, které jsou z kamenných bloků. Kamenné hranoly se sraženými hranami jsou v pravidelném rastru převazovány. Zakončovací kamenná deska je profilovaná a doplněná o jemné zdobení. Spodní partie desky tvoří profilovaný fabion, střední část je opracována do podoby římsy nad kterou je mírně ustupující díl s jemným zdobením (voluty s nárožní akrotérie). Část ohradní zdi přímo navazující na pilíře má jiné provedení a celkově odlišný charakter než její převážná většina. Tato část zdi je více prostorově strukturovaná. Vytvořením soklové partie hrubě opracovaného kamene se sjednotila linie dolní hrany zdi od terénu. Následně navazuje nadezdívka s mírně předsazenými sloupky z opracovaných kamenných prvků. Sloupky zakončené zdobnou hlavicí jdou až k přesahu kamenných desek koruny zdi. Přední plocha sloupků je zdobena kamenným prvkem stříšky. Plocha výplní takto vytvořených polí je vyložena režnými pohledovými cihlami ve dvoubarevném provedení. Geometrický ornament je jak na výšku tak na šířku osově souměrný. Pro dojem vyrovnání snížené výšky zdi je do koruny osazeno kované zábradlí s převažujícími svislými příčlemi. V jihozápadní části parcely se nachází další brána se schodištěm, které umožňuje přístup z ulice Čapkova a zároveň otevírá pohled na jihozápadní nároží věže kostela. Jednoramenné, vnější terénní schodiště s přímým výstupem má zároveň i přímé stupně. Šest plných kamenných stupňů v mírném sklonu je po obou stranách symetricky zalomeno. Hrany schodiště jsou paženy opěrkami, které svou výškou jdou mírně nad úroveň terénu hřbitova. Tyto omítané zídky z cihelného zdiva jsou zakončeny kamennými deskami s mírným přesahem. Opěrky přímo navazují na ohradní zeď areálu.V místě, kde se vzájemně provazují jsou na nároží sloupky provedené ve stejném duchu jako ohradní zeď. Plochu sloupků vodorovně člení dva vlysy. První navazuje na kamenný překlad opěrky a druhý je umístěn pod korunou sloupku, který je zakončen profilovaným kamenným prvkem. Další vstupy na hřbitov je na úrovni terénu ulice Čapkova a těsně navazuje na márnici. Tento dynamicky ztvárněný vstup konkávně vybočuje z roviny ohradní zdi. Samotný brána je uvozena krajními travé zdí, jejíž plocha je tvořena vpadlým, hladkým lizénovým rámem v kombinaci s hrubě omítanou vnitřní plochou. Předěl mezi průchodem a zídkami tvoří dva natočené pilíře s mírně předsazenou soklovou partií a jemnou profilovanou římsou u koruny zdiva. Zakončení tvoří zdobný kamenný prvek. Dolní třetinu tvoří profilovaná římsa, horní je kaskádovitě kónická. Třetí brána s kamenným schodištěm se nachází na severovýchodním nároží parcely. Řešení schodiště velice připomíná již popisované schodiště, které je situováno diagonálně a zpřístupňuje hřbitov z ulice Čapkova. Rozdíly jsou minimální, natočené a předsazené sloupky jsou umístěny až za posledním stupněm; boční zdi sahají až do 2/3 hladkých sloupků do kterých je připevněno po obou stranách jednoduché zábradlí z tyčoviny. Poslední vstup na pozemek je na východě parcely. V současnosti má podobu provalené zdi bez začištěného ostění. V blízkosti se nacházejí nejrůznější fragmenty kamenných prvků, které naznačují, že i v tomto místě mohl být vchod s brannou.