Okresní soud

Budova soudu je zděná, dvoupatrová stavba vybudovaná na zhruba lichoběžníkovém půdoryse a krytá valbovým typem střech s tradiční střešní krytinou - bobrovkou. Sestává ze čtyř obdélných křídel ortogonálně na sebe navazujících kolem lichoběžníkového dvora. Budova je situována ve svažitém terénu, takže obě boční křídla se v závěru stávají třípatrovými. Zadní křídlo je ovšem sníženo, takže zůstává dvoupatrové. V prostoru dvora je vybudována tzv. porotní síň, která je s předním a zadním křídlem propojena krytými spojovacími chodbami, s bočními křídly otevřenými, pouze zastřešenými krčky. V jihovýchodním nároží soudní budovy je umístěna mohutná hranolová hodinová věž s ochozem a krytá mansardovou jehlancovou střechou s měděnou střešní krytinou. Hlavní průčelí směrem do náměstí Republiky je téměř symetricky členěno dvanácti okenními osami s poslední osou severovýchodním nároží, které je od prvního patra konkávně zvlněno. V jihovýchodním nároží je umístěna již zmíněná hranolová věž. Střední část v rozsahu pěti okenních os předstupuje v rizalitu, který je v partii střechy krytý zvýšenou valbovou střechou. Rizalit v úrovni obou pater po stranách člení hladké pilastry, nad nimiž jsou na korunní římse v úrovni střechy osazeny dekorativní vázy. Z tohoto rizalitu předstupuje další rizalit se středními třemi okenními osami a neoklasicistním portálem. Střední rizalit je v úrovni druhého patra symetricky pročleněn hladkými pilastry vybíhajícími z mělkých soklů umístěných v meziokenních polích prvního patra. Pilastry nesou iónské hlavice s festony. Mezi nimi je nad okny druhého patra proveden plastický geometrický ornament - proplétaný meandr vytvářející motiv svastiky. V přízemí středního rizalitu je situován osový portál. Ten je tvořen dvojicí sdružených kanelovaných pilastrů stojících na soklu zakončených echinem zdobeným vejcovcem a na něm abakem. Pilastry nesou mohutné kladí s motivem dvojice rozvitých květů ve vlysu a s římsou se zubořezem. Na krajích římsy spočívají dekorativní vázy. Rizalit zakončuje velký trojúhelníkový štít s římsami a zubořezem krytý měděnou střešní krytinou. K portálu s původními, dřevěnými, dvoukřídlými, prosklenými, zdobenými dveřmi vede mohutné kamenné schodiště s podestou. Schodiště je rámováno nízkým ohrazením tvořeným kamennými pilířky a kovovými pruty tvarovanými do motivu meandru umístěnými v polích mezi pilířky. Po krajích schodiště se z každé strany nachází jedna osvětlovací lampa s dříkem tvořeným kovovými 2 pruty, které jsou v horní a spodní části navíc doplněny o geometrický ornament provedený ze subtilnějších kovových prutů. V roce 2015 bylo do prostoru schodiště osazeno kované zábradlí s motivem meandru. Hlavní fasádu horizontálně člení sokl, pásová bosáž ve zvýšeném přízemí, v prvním patře kordonová římsa s motivem zubořezu, průběžná nadokenní římsa oken prvního patra a mohutná profilovaná korunní římsa s motivem rustikálního zubořezu. Okna uličního průčelí jsou obdélná, dřevěná, dvojitá, osazená ve špaletách, otevíravá dovnitř, čtyřkřídlová, s šestitabulkovým členěním a s profilovaným poutcem v horní třetině. V prvním patře jsou okna rámována motivem edikuly s trojúhelníkovým frontonem. Ve druhém patře spočívají okna na podokenních římsách a lemují je vpadlé šambrány. Ve třetí a sedmé ose chybí frontony nad okny prvního patra, pod okny druhého patra jsou obdélné parapetní výplně. Ve středním trojosém rizalitu jsou okna v prvním patře rozměrnější, taktéž dvojitá, čtyřkřídlová, ale spodní křídla jsou čtyřtabulková a horní menší křídla osmitabulková. Okna jsou rámována motivem edikuly s trojúhelníkovým frontonem se zubořezem. Nad nimi jsou úzká, vertikální, podvojně sdružená okna druhého patra, která jsou dvoukřídlová, s dvěma poutci a se spodním křídlem sedmitabulkovým a horním třítabulkovým. Okna spočívají na podokenní římse a mají obdélné parapetní výplně. Ze tří stran je kolem oken proveden vpadlý pás. Ve valbové střeše hlavního křídla se směrem do náměstí nacházejí tři původní vikýře s čtvercovými okny rámovanými hladkými pilastry vynášejícími trojúhelníkový fronton. Vikýře kryje sedlová stříška. Mohutná, hranolová věž v jihovýchodním nároží stavby je v horní třetině s ochozem a dvakrát odstupněná. V ose přízemí věže se nachází edikulový portál s dórskými sloupy a trojúhelníkovým frontonem. Nad frontonem je dvojice úzkých svislých okének s kosočtverečným členěním. V portálu jsou osazeny původní vstupní dveře do věže. Dveře jsou dřevěné, dvoukřídlé, se zamřížovaným prosklením, s rámem zdobeným profilací. Nad dveřními křídly je osazen horizontální rám s šestitabulkovým prosklením. Horizontálně člení věž sokl, pásová bosáž v horní části přízemí, kordonová římsa pod okny prvního patra a pod ochozem a korunní římsy pod stříškami. Střední část věže člení v úrovni prvního patra dvojice obdélných, dřevěných, dvojitých, šestikřídlových oken, lemovaných šambránami. Nad okny je provedena spojená nadokenní římsa s vejcovcem. Nad nimi se v úrovni druhého patra nachází jedno dvojité, čtyřkřídlové, šestitabulkové okno. Těsně pod ochozem jsou v ose průčelí osazeny hodiny s kruhovým číselníkem. Obdobně je řešeno i jižní, boční průčelí věže do Dyjské ulice, pouze zde chybí portál, v úrovni zvýšeného přízemí je provedena trojice sdružených vertikálních okének a místo hodin je zde osazena dvojice okének. Ochoz v horní části věže ohrazuje v nárožích zděné, jinak kovové zábradlí tvořené svislými pruty. Zúžená horní část je provedena s lodžií podpíranou z každé světové strany dvojicí iónských sloupů. Lodžii z každé strany kryje pultová stříška s měděnou krytinou a nad ní jsou v půdním polopatře umístěny tři obdélné větrací otvory s okenicemi. Věž kryje jehlancová střecha s mansardou a měděnou střešní krytinou. Uliční fasádu obou bočních křídel (severního i jižního) člení osmnáct okenních os, přičemž poslední čtyři jsou umístěny v krajním rizalitu lemovaném bosáží a zakončeném trojúhelníkovým štítem s kruhovým okénkem uprostřed. Ve střeše obou bočních i zadního křídla se nachází vždy po sedmi drobných vikýřích s polooválným okénkem (polovičním volským okem). Průčelí obou křídel člení hladký sokl a štuková výzdoba kolem okenních otvorů ve všech podlažích. Okna přízemí (v jižním křídle jde o okna prvního patra) jsou vizuálně propojena hladkými pásy s okny v patře, čímž průčelí dostává výrazné vertikální členění. Okna všech podlaží jsou rámována šambránami, v prvním patře s nadokenními římsami, štukovou výzdobou a obdélnými parapetními výplněmi. Okna nejvyššího podlaží spočívají na podokenních římsách. Okna jsou obdélná, dřevěná, dvojitá, osazená ve špaletách, otevíravá dovnitř, čtyřkřídlová, s šestitabulkovým členěním a s profilovaným poutcem v horní třetině. Jižní křídlo je postaveno ve výrazněji svažitém terénu než severní křídlo, a proto je třípatrové (v původní plánové dokumentaci se však první patro označuje jako zvýšené přízemí a vlastní přízemí jako snížené přízemí). Člení je navíc profilovaná kordonová římsa prvního patra. Ve dvanácté ose je 3 umístěn vstup s půlkruhovým záklenkem s klenákem. Jsou zde osazeny dřevěné, dvoukřídlé, částečně prosklené dveře s dekorativní výzdobou. Půlkruhový prosklený nadsvětlík je zamřížován radiálně sestavenými kovovými dekorativními pruty. Zadní, západní, snížené, tj. dvoupatrové křídlo člení směrem do areálu věznice šestnáct okenních os, z nichž první tři a poslední tři jsou umístěny ve zvýšeném rizalitu lemovaném bosáží. Dvorní fasády všech křídel jsou hladké, členěné pouze soklem, kordonovými římsami a profilovanou korunní římsou. Okna jsou stejná jako v uličním průčelí. Všechny výplně otvorů hlavního východního, obou bočních křídel i porotní síně jsou původní. Pouze v zadním západním křídle se v minulosti přistoupilo k částečné výměně oken druhého patra za nová dřevěná.