oltář boční Nanebevzetí Panny Marie, zv. Světelský

Přízední dřevěná architektura sestávající z podstavce, retabula s předsazenou menzou na stupňové podnoži, svatostánku a vlastního retabula. v retabulu je monumentální kompozice spojující motiv nanebevzetí Panny Marie s jejím Korunováním. Skříň retabula má v 1. plánu obloukové ukončení s vrcholovým vimperkem kýlového tvaru a zakončením kytkou, v 2. plánu je horní ukončení v úrovni vrcholu plného oblouku skříně pravoúhlé. Menza jednoduchého hranolového tvaru po krajích s přetínavými pruty je ukončena římsovou deskou, na níž spočívá svatostánek opět s vimperkovým kýlovitým ukončením a nárožními pilíři ukončenými fiálami.Na dvířkách s lomeným zakončením je řezba Ukřižovaného s nápisovou páskou. Podstavec retabula má odsazenou trnož a v horní části pod spodní římsou retabula kružbový vlys. Řezba retabula je vložena do rámu po jehož bocích jsou uvnitř nad sebou 4+4 figury pod baldachýny. Z vnějšku je spodek retabula flankován opěráky s fiálami, které přecházejí do tordovaného prutu ukončeného kolínkem, na němž spočívá hlavice s figurou archanděla. Nad figurami jsou opět baldachýny v podobě převýšených věžic z proplétaných vegetabilních prutů. Vodorovně ukončená část architektury retabula v druhém plánu je rámová s vlysem ze suchých větví a je ukončená římsou. Ve spodní části retabula jsou dvě obdélné kazety ( na způsob predelly obsahující nápisové pásky. Vyřezávaná výzdoba je dělena do tří celků – úrovní: pozemské s apoštoly – zóny Panny Marie a nad duhovým obloukem zóny s Bohem Otcem, Kristem, Duchem svatým. V retabulu je celkem 51 figur, poprsí či hlav. Přesná identifikace všech jednotlivých figur není jednoznačná, po likonografické stránce ( s vyjímkou tzv. Gnóma a hlavy s perlovou čepicí je věc jednoznačnější: v rámci tvořeném kmeny stromů (dubů, což souvisí s fundační legendou Světelského kláštera) je vespod skupina dvanácti apoštolů u prázdného Mariia hrobu, po přerušení vrstvou oblaků se srpkem měsíce s lidskou tváříje v centru kompozice klečící Panna Maria s andělskými kůry. Po opětovném oddělení oblaky a obloukem duhy následuje horní fugurální výjev s Nejsvětější Trojicí, držící korunu.Pod ukončujícím obloukem je potom řezba plamínkového baldachýnu. Stojící figury po stranách lze interpretovat(zleva dole): neznámý poustevník, sv. Mikuláš, sv. Urban ,sv. Barbora (?);vravo: opat Erasmus von Leisser, sv. Erasmus, sv papež (Řehoř?), sv. Dorota ?