palác Hrobčických

Rozlehlá obdélná parcela je zastavěna dvěma podélně dvoutraktovými budovami, propojenými dvojicí bočních jednotraktových křídel. Neobyčejně kvalitní dvoupatrová fasáda do Rytířské ul. má charakteristické raně barokní členění vysokým řádem, který dělí průčelí do pěti shodných os. Neobvyklé je použití kompozitního řádu, včetně vlysu s akantovými rozvilinami. Okna 1. p. ukončují segmentové frontony, kamenná ostění s uchy, obdobná jsou okna 2, p., zakončená však trojúhelnými frontony v dolní části rozeklanými. Fasáda do Provaznické ul. je sedmiosá, členěná lisenami, které zdvojením zdůrazňují střední osu. Pravé boční křídlo má pavlače, které spočívají na segmentech opřených do mohutných krakorců; zábradlí tvoří na koso postavené tyčky s prstenci (celé rešení pozdně barokní). Sklepy jsou jen pod pravou částí hl. budovy ve dvou úrovních. Vstup lemuje barokní portálek s pův. plechovými dveřmi. Horní suterén prošel barokní úpravou, dolní zůstal středověký .V přízemí hl. budovy a levého křídla novodobé velké prodejní plochy, vzniklé odstraněním pův. konstrukcí. Hl. schodiště je barokní; klenby v pravém křídle pozdně barokní, stejně jako v zadním objektu (vyjma klenby průchodu). Jsou asi současné s pavlačemi a také se schodištěm v zadní budově. V patře se zachoval při výstupu schodiště štukový vrcholně barokní strop a dvojice pův. kamenných portálů, vedle novodobých kopií a historizujících napodobenin. Také v zadní budově a v pravém křídle se ojediněle zachovaly portálky s uchy a kapkami. Ve 2. p. je zajímavé štukové nástropní zrcadlo v místnosti vedle schodište a reliéfní výplně na schodišti, shodné v detailu s hl. průčelím.