palác Tabáková režie

Monumentální stavba ve Slezské ulici mezi Blanickou a Sázavskou sloužila jako reprezentativní administrativní budova spojená i s provozem balení a distribuce tabáku. Součástí rozsáhlého objektu byly i dva reprezentační byty, vzorkovna tabáku nebo malá výstavní síň. Trojkřídlá čtyřpatrová budova se dvěma suterény a podkrovím, o nepravidelném půdorysu ve tvaru písmene „J“. Západní ze dvou nároží je mohutně čtvrtkruhově zaobleno a propojuje hlavní obdélnou budovu ve Slezské ulici s menším čtvercovým křídlem v Blanické. Všechny části jsou samostatně zastřešeny valbovými střechami s keramickou či plechovou krytinou. Všechna průčelí mají přízemí pojednané pásovou rustikou, odděleno výrazně vytaženou zaoblenou římsou s fabionem. Na hlavním reprezentačním průčelí je římsa nesena vytaženými klenáky oken, která jsou lemována šambránou, naznačenou okosením bosáže. V parapetní části oken přízemí - mezi zvýšeným suterénem, osvětlovaným otevřenými anglickými dvorky - jsou ve vynechaných polích rustiky vloženy plastické koule. Koule, tentokrát v gigantském provedení, se objevují i na nárožích nízkého schodiště u hlavního portiku v ose průčelí. Portikus v mohutném žulovém ostění , je trojdílný, přičemž boční osy kryjí mříže s figurami od sochaře Horejce. Nad střední osou je umístěn mohutný státní znak sochaře Františka Přítele, vyhotovený podle předlohy Karla Štipla. V nárožích nad římsou jsou osazeny výpravné plastické reliéfy Josefa Jiříkovského, ikonograficky spjaté s tabákem a kouřením. V prvním patře rustiku nahrazují štukové kruhy, nad okny se objevují úseky římsy a na ně navazuje průběžný parapet; parapety 3. a 4. patra zttvárnují plastická obdélná pole. V kladí pod korunní římsou jsou vložena drobná okénka. Průčelí ostatních částí jsou méně zdobné, opakují shodné členění římsami a rustikou. Dva figurální reliéfy na nároží k Blanické ulici zpodobňují tabákovou plantáž. Na nároží k Sázavské ulici je šest reliéfů, v přízemí na ose průčelí je mohutný vystupující portál. Nad ním kamenný reliéf původního československého znaku. Na mřížích postranních oken subtilní bronzové sošky Jaroslava Horejce. Na kovových dveřích vlevo bronzový reliéf s námětem nakládání balíku tabáku. Uvnitř budovy je reprezentativní trojramenné schodiště s krásným zábradlím. Na schodišťové podestě jsou barevná okna, vyplňující téměř celou stěnu. Uprostřed jsou trojdílná okna s motivy žlutých lístků v malovaných zlatých rámech s perspektivním zdůrazněním hloubky, po stranách fialové květy na krátkém stonku. Na bočních stěnách schodišťové podesty Horejcovy reliéfy na mřížích zakrývajících tělesa ústředního topení.